Gældende rammer for afholdelse af uddannelse hos Kursus Nord pr. 1. januar 2020

VEU-godtgørelse 

Når en medarbejder deltager i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, kan arbejdsgiver få VEU-godtgørelse som kompensation. Godtgørelsen udbetales til den der har haft tab. Det vil sige, at har arbejdsgiver udbetalt løn, men har tabt arbejdskraft pga. kurset, udbetales godtgørelsen til arbejdsgiver.

Satsen for VEU-godtgørelse er ca. 892 kr./undervisningsdag

(1 undervisningsdag er svarende til 7,4 time).

Hvis en medarbejder er ansat på deltid, og nogle undervisningstimer derfor ligger uden for normal arbejdstid, skal medarbejderen kompenseres, for at arbejdsgiver kan modtage VEU-godtgørelse for alle undervisningstimer.

Dette gøres ved enten at udbetale ekstra løn eller at give fri på andre tidspunkter.

Lokaler og Kørsel

Uddannelser kan afholdes på SOSU Nords skoler hhv. På Sporet, 9000 Aalborg eller Hedevold, 9800 Hjørring.

Uddannelserne kan også afholdes lokalt i lokaler lejet af SOSU Nord. Rekvirenten betaler ikke for lokaleleje, men tillægges en pris for undervisers transport dvs. tid og kilometer. Kørslens km og tid beregnes fra krak.dk og har altid udgangpunkt fra nærmeste SOSU Nord Afdeling.

Endelig kan uddannelsen afholdes i rekvirentens egne lokaler. Rekvirenten er da ansvarlig for IT udstyr og netforbindelse. Her tillægges også en pris for undervisers transport dvs. tid og kilometer, ligeledes fra nærmeste SOSU Nord Adresse. I de tilfælde hvor udbud oprettes lokalt, eks. i foreningslokaler, opkræves ingen kørselstakst eller kørselstid.

KM taksten er statens lave KM-takst, kørselstiden beregnes til 750kr pr. time (2020 pris) Der afregnes kun for kørte minutter jf. rejseplanen.dk

Flyttes en uddannelse fra SOSU Nords lokaler til rekvirentens egne lokaler, med begrundelse i lokale mangel på SOSU Nord, opkræves ingen kørseltakst eller kørselstid.

I tilfælde af afholdelse af uddannelsesforløb på ikke brofaste øer eks. Læsø, afreges rejseudgifterne efter statens ambuleringsregler, jf. gældende lovgivning.  

Tom-plads

Hvis der rekvireres uddannelse er der krav om minimum 23 deltagere. Er der færre deltagere er rekvirenten forpligtet til at betale tom-plads op til de 23 deltagere. Prisen afhænger af, hvilken uddannelse der er tale om, samt hvor uddannelsen afholdes. Tom-plads prisen er lavere pr. deltager, når uddannelsen afholdes i rekvirentens egne lokaler.

Ved bestilling af flere efter hinanden ens uddannelsesforløb, beregnes antal deltagere ud fra et gennemsnit og der ud fra betales tom-plads. Tom-plads opgøres pr. kvartal, med mindre andet er aftalt. 

Deltagelse på hold

Når en medarbejder er tilmeldt et hold, er det på dette hold, at medarbejderen modtager undervisningen. Det er ikke muligt at deltage på et andet hold, hvis deltageren går glip af en dag på det tilmeldte hold.

Fjernundervising

Ved fjernundervisning er deltageren forpligtiget på at følge den angivne læringsstil på Itslearning i fjernundervisningstiden. Her vil være en registering af elevens aktivitet og dermed dokumenteret tilstedeværelse på forløbet.

Det er ikke tilladt for arbejdsgiver at kalde AMU deltagere på arbejde i undervisningstiden, heller ikke på fjernundervisningsdage. AMU deltagerne skal være beskæftiget med fjernundervisningsmaterialet i den givne undervisningstid. Bliver SOSU Nord bekendt med anden praksis, tages kontakt til arbejdsgiver mhp at bringe en given praksis i overensstemmelse med gældende lovgivning og regler om VEU refusion.

Uddannelsesbevis

Der udstedes efter gældende lovgivning uddannelsesbeviser til deltagere med bestået/ikke bestået ud fra deltagerens resultat af den afsluttende prøve. Deltageren er orienteret om resultatet af prøven inden uddannelsens afslutning. Det er deltageres eget ansvar at fortælle arbejdsgiver reultatet af prøven. Skolen kan ikke videregive oplysningerne til arbejdsgiverne, jf. reglerne vedr. GDPR. Ved ikke bestået, er der mulighed for en om-prøve senest 4 uger efter endt uddannelse. Der vil også være mulighed for at modtage et deltagerbevis i stedet for et uddannelses-bevis.

Udbudte hold

Kursus Nord udbyder uddannelser inden for både det sundhedsfaglige- det sociale- og det pædagogiske områder. Udbudet kan ses på vores hjemmeside. Uddannelserne afholdes, hvis der opnås nok tilmeldte på holdet - hvis ikke, vurderes det hvorvidt det skal aflyses. Nogle uddannelser udbydes som "garanti-kurser", hvilket betyder at de afholdes ved minimum 5 deltagere. Dette fremgår af hjemmesiden.

Der kan være uddannelser, der ikke udbydes lokalt, men i stedet regionalt. I de tilfælde henviser SOSU Nord til afholdende samarbejdsskoler.