Grundforløb: Information om mulig konflikt ifm OK18

Offentliggjort 18/4 2018

Udsættelse af evt. arbejdskonflikt i forbindelse med OK18

Kære elever på SOSU Nord

Vi følger alle spændte udviklingen i forhandlingerne i forligsinstitutionen om OK18.

I går var parterne på alle offentlige områder - stat, regioner og kommuner - kaldt til møde samtidig i Forligsinstitutionen. Mødet endte i nat med, at forligsmand Mette Christensen udsendte den anden udsættelse af de varslede arbejdsstandsninger på det offentlige arbejdsmarked.

Det betyder at parterne nu er berettiget til at iværksætte strejke og lockout på femtedagen efter udløbet af 2 ugers perioden, hvis der ikke opnås et forlig senest d. 2. maj. Det vil sige, at strejke kan iværksættes fra 6. maj 2018 og lockout fra 12. maj 2018.

Konflikten kan dog komme før, hvis forhandlingerne afsluttes uden resultat inden for de 2 uger. I så fald kan strejke og lockout komme samtidig, men først på femtedagen efter, at forligsmanden har erklæret forhandlingerne for definitivt afsluttede.

Der er bl.a. fra elevrådet i Aalborg efterspurgt at ledelsen på morgensamling fortæller, hvad vi ved om konflikten. Det gør vi gerne - men ret beset ved vi ikke mere end hvad der fremgår af den daglige nyhedsstrøm. Forhandlingerne i Forligsinstitutionen er fortrolige, og derfor ved vi ikke mere end, hvad der kommer via medierne.

Det, vi konkret arbejder med, er at sikre afklaring af alle elever / holds forhold under en given konflikt, uanset hvornår den måtte starte. Den afklaring laver vi sammen med jeres arbejdsgivere og i samspil med FOA. SOSU Nords ledelse vil som tidligere holde jer løbende informeret på Its learning og skolens hjemmeside.

Fortsat god dag - lad os sammen krydse fingre for at der snart findes en forhandlingsløsning på overenskomsterne for det offentlige område.

Venlig hilsen Lene Kvist, direktør SOSU Nord

 


 

Offentliggjort 3/4 2018

Kære elever på SOSU Nord 

Håber I har haft en dejlig påske

En af påskens gode nyheder er, at der nu er så meget skred i forhandlingerne om en ny overenskomst i Forligsinstitutionen, at forligsmanden har besluttet at udskyde en evt. konflikt med 2 uger.

Det betyder konkret, at en evt. strejke blandt SOSU Nords undervisere foreløbig er udsat til d. 22. april, da arbejdsstandsningen tidligst kan iværksættes på femtedagen efter udløbet af de 2 uger.

Vi må alle krydse fingre for, at det lykkes parterne at nå til enighed i løbet af de kommende uger.

Hvis ikke parterne når et forlig inden de 2 uger er gået, kan forligsmanden udsætte konflikten i endnu 2 uger. Det sker dog kun, hvis der fortsat er skred i forhandlingerne og udsigt til, at der kan indgås forlig.

Hvis forhandlingerne afsluttes uden resultat inden for de næste 2 uger, kan konflikt iværksættes på femtedagen efter at forligsmanden har erklæret forhandlingerne for afsluttet uden resultat. En evt. strejke kan altså godt komme før d. 22. april.

SOSU Nords ledelse vil som tidligere holde jer løbende informeret på Its learning og skolens hjemmeside.

Venlig hilsen Lene Kvist, direktør SOSU Nord

 

 


 

Offentliggjort 27/3 2018

 

Kære elev på SOSU Nord

Som tidligere oplyst planlægger Statens IT en kontrolleret nedlukning af en række IT´s systemer fra 3. april 2018, hvis ikke den varslede konflikt udskydes eller ender i forlig.

Skolen har nu fået præciseret, at nedlukningen starter allerede ved arbejdsdagens begyndelse. Det er derfor usikkert, om de systemer der anvendes på SOSU Nord kan tilgås d. 3. april.

Ledelsen anbefaler derfor, at du som elev allerede nu orienterer dig i de undervisningsmaterialer, der er forefindes på It´s learning.

I forhold til jeres lærebøger fra Munksgaard anvendes normalt UNI-login for at få adgang. UNI-login lukkes også ned i tilfælde af strejke. Munkgaard har meddelt at de fjerner unilogin på deres hjemmeside - det betyder, at der er fri adgang til lærebøgerne. Uden UNI-login vil du IKKE kunne tilgå arbejdsark og træningsopgaver i perioden, da det er koblet på dit personlige unilogin.

God påske til jer alle - og så håber vi at parterne har fundet et forlig inden vi mødes igen d. 3. april.

På vegne af SOSU Nords ledelse,

Direktør Lene Kvist

 

 


Offentliggjort 23/3 2018

Kære grundforløbselever på SOSU Nord

Konsekvenserne af den mulige konflikt i forbindelse med OK18 spreder sig.

SOSU Nord har i lighed med de øvrige uddannelsesinstitutioner på Undervisningsministeriets område i dag fået oplyst at Styrelsen for IT  og Læring (STIL) lukker alle it-systemer, herunder UNI-login på grund af strejke. Nedlukningen påbegyndes d. 3. april 2018, hvis der ikke er indgået forlig inden da, eller sket udsættelse af konflikten i forligsinstitutionen.

Det betyder for dig, at:

 • Du IKKE kan bruge de systemer med UNI-login, som benyttes i din uddannelse, herunder IT´s learning og Elevplan.
 • Du må forvente systemerne lukker i løbet af tirsdag d. 3. april
 • Du skal inden tirsdag d. 3. april 2018 orientere dig i de opgaver og det materiale, der ligger på It´s learning for den kommende periode, og som det forventes du arbejder med under konflikten

Under en evt. konflikt skal du være opmærksom på følgende:

 • SOSU Nord undervisere er udtaget til strejke fra 4. april, og derfor vil kun ganske få undervisere være tilstede på skolen, og kunne gennemføre undervisning som planlagt.
 • På de hold, hvor det er muligt at gennemføre den planlagte undervisning, sikrer underviseren at materialer og opgaver printes og udleveres. Disse hold har fået særskilt besked om dette, og forventes at møde til undervisning som planlagt
 • Hvis ikke du har fået særskilt besked om, at din undervisning kan afvikles som planlagt, arbejder du med de opgaver og materialer, der ligger på It´s learning hjemme hos dig selv, eller sammen med dine studiekammerater. Du skal ikke møde på skolen, hvis du ikke har fået særskilt besked herom.

Angående din forsørgelse i forbindelse med evt. konflikt:

 • SOSU Nord har fået oplyst, at SU som er bevilget, udbetales som vanlig og IKKE berøres
 • Det kan ikke forventes at nye ansøgninger om SU kan behandles under en evt. konflikt
 • Elever, der har uddannelseskontrakt, og får løn under grundforløbet, kontaktes af arbejdsgiver i f.t. hvordan de skal forholde sig under evt. konflikt

 
Ved ophør af konflikten planlægger skolen, hvordan undervisningen kan genoptages. Du skal forholde dig til følgende:

 • Orientere dig på skolens hjemmeside om tidspunkt for genoptagelse af undervisningen
 • Du forventes at møde op til undervisning som angivet på hjemmesiden
 • Evt. eksamener, som ikke har kunnet gennemføres på grund af konflikten, vil blive planlagt hurtigst muligt
 • Der kan blive tale om ændringer i undervisningsdagens længde som følge af konflikten
 • Afhængig af konfliktens længde, kan der blive behov for forlængelse af din uddannelse på GF2.

Vi håber at parterne når til et forlig, så konflikten undgås, og dit uddannelsesforløb ikke påvirkes.

 

På vegne af SOSU Nords ledelse,

Direktør Lene Kvist