Kvalifikationskrav til lærer på SOSU Nord

Grundlæggende kompetencer

En lærer skal ved ansættelsen have følgende kvalifikationer:

  1. Grundlæggende erhvervsrettet uddannelse, eller anden relevant professionsuddannelse inden for et eller flere relevante uddannelsesområder. Uddannelsen skal i relevant omfang være suppleret med fortsat, eller videregående uddannelse, herunder efteruddannelse.
     
  2. Relevant og aktuel erhvervserfaring:

a) Lærere, der skal undervise i direkte erhvervsrettet fagligt stof, skal normalthave mindst 5 års erhvervserfaring.

b) For øvrige lærere skal erhvervserfaringen normalt være af mindst 2 årsvarighed.

For disse lærere kan skolen fravige kravet om 2 års erhvervserfaring i tilfælde,hvor lærere med erhvervserfaring ikke er til rådighed.

Undervisningskompetencer

Læreren skal erhverve følgende kvalifikationer, hvis de ikke er opnået på ansættelsestidspunktet: 

  1. En bred almen baggrund: Senest 3 år efter ansættelsen skal læreren have kompetencer svarende til niveauet i den erhvervsgymnasiale fagrække, herunder efter skolens vurdering relevante fag på A-niveau. Det er skolens ansvar i samarbejde med læreren at sikre bredden i de almene kompetencer.
     
  2. En erhvervspædagogisk læreruddannelse: Senest 4 år efter ansættelsen skal læreren have kompetencer fra en pædagogisk uddannelse mindst svarende til en gennemført pædagogisk diplomuddannelse. Uddannelsen påbegyndes i almindelighed senest et år efter ansættelsen.

Uddannelseskravet under nr. 2 kan af skolen i særlige tilfælde nedsættes til en videregående voksenuddannelse i pædagogik med erhvervspædagogisk toning, for derved at tilvejebringe en hensigtsmæssig kompetenceprofil for skolens samlede lærergruppe.

SOSU Nord kan fravige ovenstående krav for lærere, der er ansat i en tidsbegrænset stilling for en periode på maksimalt 1 år og for timelærere med halv tid og derunder.