Nyheder

Se tidligere pressemeddelelser og nyheder i boksen til højre.


PRESSEMEDDELELSE 26/6 2019, SOSU Nord Aalborg

Ny helhedsorienteret uddannelse gør SOSU-assistenter til nøglepersoner i det nære sundhedsvæsen

 

Metodisk tænkning, fælles fagsprog og en styrket faglig profil skal være med til at sikre kvaliteten i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Det er målet, når 80 nordjyske social- og sundhedsassistenter, som de første i mere end et år, færdiggør deres uddannelse den 28. juni på SOSU Nord. 

De 80 nyuddannede social- og sundhedsassistenter er blandt de første i landet til at færdiggøre uddannelsen, som efter bekendtgørelsesændringer i januar 2017, adskilte uddannelserne til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent, og gav begge uddannelser et mærkbart fagligt kvalitetsløft.

Arbejdsgiverne glæder sig

De længe ventede social- og sundhedsassistenter er de første, i mere end et år, til at ramme arbejdsmarkedet i Nordjylland, hvor man i lighed med resten af landet mærker en stigende mangel på kompetent arbejdskraft i sektoren. 71 af de 80 nyuddannede har da også allerede fået arbejde, og interessen for dem og deres kompetencer er stor. 

"Med uddannelsens nye indhold og længde tilgodeser den til stadighed samfundets behov for uddannede og fagligt kompetente medarbejdere i sundhedsvæsnet. Social- og sundhedsassistenterne kan tage teten, når borgeren tidligt i behandlingsforløbet udskrives til eget hjem, og de har kompetencer til at tage ansvar for koordineringen af det videre behandlingsforløb", udtaler Marianne Notholm, uddannelseskoordinator i Aalborg Kommune. 

Hun suppleres af Bettina Toft, ansvarlig uddannelsesvejleder ved Aalborg Kommune: "Hjemmesygeplejen overdrager i dag flere sammensatte opgaver til social- og sundhedsassistentgruppen, og det er derfor nødvendigt at de har kompetencer til at udføre klinisk sygeplejehandlinger på et højt fagligt niveau". 

Samtidig lægger de begge vægt på at social- og sundhedsassistenterne udover de allerede kendte færdigheder, kan stille skarpt på den relationelle koordinering i et tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde.

Stærkere samarbejde

Med udsigt til stadig flere plejekrævende ældre og et tilsvarende stigende behov for kompetente medarbejdere i sundhedssektoren, glæder FOA sig også over de nyuddannede social- og sundhedsassistenters kompetencer og de muligheder det medfører for en styrket koordinering imellem fx sygehuse og hjemmepleje.

"Det er oplagt at social- og sundhedsassistenten i højere grad skal være med til at løfte det tværsektorielle samarbejde i det sammenhængende sundhedsvæsen fremover" udtaler Jesper Hejlman Hermansen, sektoransvarlig faglig sekretær, FOA. "De kan med deres styrkede kompetenceprofil være en god og væsentlig del af løsningen på de udfordringer man ser i det nære sundhedsvæsen allerede i dag" slutter han. 

Fælles sprog skal sikre bedre pleje

"Et af de mange interessante kvalitetsløft i uddannelsen er, at eleverne lærer at kommunikere metodisk og bruge samme vurderingskriterier som de øvrige sundhedsprofessionelle, når de fx står med en syg borger. Det er i sig selv med til at sikre en bedre og hurtigere behandling af borgere i hjemmeplejen, og det understreger hvor vigtig en rolle social- og sundhedsassistenten har som bindeled i overgangen fra sygehus til eget hjem og vise versa", udtaler Lene Kvist, direktør på SOSU Nord.

Netop den faglige metodiske kommunikation er efterspurgte kompetencer i de nordjyske kommuner, og derfor har flere kommuner i samarbejde med SOSU Nord gennemført tilsvarende efteruddannelse for de social- og sundhedsassistenter, der allerede er i faget. Skolens kursusafdeling, KURSUS Nord, har rigtig gode erfaringer med bl.a. det akuttilbud skolen har udviklet i samarbejde med Aalborg Kommune og den præhospitale virksomhed i Region Nordjylland. Kurset giver en målrettet opkvalificering ift. at ensarte de vurderingskriterier og det overleveringssprog sundhedspersonalet bruger i forbindelse med akutte borgere fra eget hjem til indlæggelse. 

 

FAKTA

EUD Reformen trådte i kraft i 2015. Adskillelsen af uddannelserne til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper trådte i kraft i januar 2017 på baggrund af ændringer i uddannelsesbekendtgørelserne. Tidligere har forudsætningen for at læse til social- og sundhedsassistent været, at man først uddannede sig til social- og sundhedshjælper.

Den periode på ca. 14 måneder, der er gået uden nyuddannede social- og sundhedsassistentelever i hele landet, skyldes at uddannelsen er blevet længere. Tidligere tog det 1 år og 8 måneder at uddanne sig til social- og sundhedsassistent. Den nye social- og sundhedsassistentuddannelse varer 2 år, 9 måneder og 3 uger.

De 80 elever der færdiggør deres uddannelse den 28/6 2019 på SOSU Nord er alle uddannede social- og sundhedshjælpere og har fået merit på den nye assistentuddannelse. Det første ordinære forløb forventes afsluttet i november.  

Kontakt: Lene Kvist, direktør SOSU Nord, lekp@sosunord.dk, 31 63 71 14  


Dansk samarbejde og sundhedsviden kan bruges i Kina - Mad og velfærdsteknologi til ældreområdet

 

Kronik bragt i Altinget 5. september 2018 - af Bent Egberg Mikkelsen og Bent Fuglsbjerg

I såvel Kina som herhjemme og en lang række andre lande er levealderen stigende. I dag kan vi i Danmark forvente at leve næsten 50 år mere end i det 18. århundrede. Og selvom langt de fleste klarer sig i eget hjem, så er omkring hver femte over 80 år afhængig af plejetilbud som f.eks. plejehjem og personlig pleje.

Ernæring og mad spiller en vigtig rolle i disse plejetilbud og Danmark er kommet langt når det gælder om at sætte fokus på madens betydning i den tredje alder. Aalborg Universitet har sammen med det Nordiske Center ved Fudan Universitetet i Shanghai og Udenrigsministeriets Innovations Center og en række partnere inden for professionsuddannelse og velfærdsteknologi netop afholdt en konference hvor danske løsninger og modeller blev præsenteret.

I denne artikel ser vi nærmere på mulighederne for, at danske vidensinstitutioner og virksomheder kan udveksle viden og erfaring med kinesiske aktører inden for Senior Care, således at vi får forståelse for, hvordan vi kan formidle de bedste danske løsninger inden for velfærdsteknologi, ernæringsplanlægning og fødevaresikkerhed.

Den demografiske og industrielle udvikling i Kina har skabt et stigende behov for viden om pleje til ældre. Antallet af ældre i forhold til den arbejdsdygtige andel af befolkningen stiger hurtigere i Kina end i noget andet land. Derfor er der stort fokus på at udvikle velfærdsydelser der imødegår disse udfordringer.

Kost og ernæring er øjeblikket et tema, der har stor bevågenhed i Kina. Samtidig er behovet for teknologier i velfærdsydelserne genstand for tiltagende interesse. Danmark har velfærdsgastronomien ikke mindst for de ældre længe været på agendaen. De netop udkomne anbefalinger fra regeringens Advisory Board for mad, måltider og sundhed viser at vi er kommet langt herhjemme og at der nu er sat ord på de udfordringer som vi skal arbejde videre med på området.
Der er således et rigtig godt afsæt for dansk forskning, uddannelsesinstitutioner og danske producenter af velfærdsteknologier, der med viden om kinesiske madtraditioner og -budget kunne være med til at udvikle og tilbyde services til den voksende kinesiske plejesektor.

Velfærdsteknologien og spisningen

Et af de områder hvor Danmark står stærkt er inden for velfærdsteknologiske løsninger til ældre. Ikke alene udvikling af teknologier, men også viden om implementering af teknologierne i velfærdsydelser er et område i stærk vækst.

Smart teknologi hvor sensorer og digitale løsninger integrereres har et stort potentiale som kan være med til sikre ældre en bedre ernæring. Samtidig kan teknologier som leverer biomekanisk support og fuldautomatiserede spiserobotter bidrage til højere grad af autonomi og gode måltidsoplevelser. Det har kineserne fået øje på. Eksempelvis inden for smart ernæringsmonitorering.

På Aalborg Universitet har forskere udviklet et såkaldt Dietary Intake Monitoring System (DIMS), der kan bestemme, hvor meget mad den enkelte har spist. En del af de teknologier, der fokuserer på at forbedre fødevarekvaliteten og undgå madspild, er oplagte områder for samarbejde mellem nordiske og kinesiske eksperter inden for kunstig intelligens og billedgenkendelse. Kunstig intelligens giver nemlig helt nye muligheder, og med smart billedgenkendelse kan man groft sagt træne en computer til at vurdere, hvor meget den enkelte spiser. Dermed kan man spare en af de helt store tidsrøvere i forbindelse med måltidet, og samtidig får køkkenchefen et direkte indblik i, hvor meget de enkelte afdelinger smider ud og dermed et helt nyt værktøj til reducere madspild.

Velfærdsteknologi er ikke mindst interessant på grund af den demografiske udvikling hvor befolkningens stigende aldring og faldende arbejdsstyrke giver kapacitetsudfordringer på velfærdsområderne. Kina´s massive industrielle og økonomiske vækst og deraf voksende behov for opbyggelse af velfærdssystemer, giver anledning til at bringe Danmarks erfaringer med udviklingen af velfærdsstaten i spil.

I arbejdet med implementering af velfærdsteknologier, har vi gennem de seneste 20 år identificeret en række kulturelle og folkesundhedsmæssige udfordringer, som indeholder viden der kan være afgørende for succesraten når teknologierne bringes ind i det enkelte menneskes hverdagsliv. Et godt eksempel herpå er balancen mellem overkompensation og underkompensation i velfærdsydelserne. Mens overkompensation kan være en bombe under folkesundheden og den velfærdskulturelle selvforståelse, kan underkompensation og motivationsarbejde være nøglen til øget folkesundhed og opbyggelse af en velafbalanceret velfærdskultur der styrker borgernes selvdetermination og forståelse for de muligheder der ligger i at bringe teknologier i anvendelse uden at miste integritet og autonomi.

I forhold til ernæring og sikring af at ældre borgere får den rette ernæring, er lysten til at spise i sagens natur afgørende for ernæringstilstanden. Så hvis vi forstår, at implementere de ernæringsrettede teknologier, på en sådan måde, at de styrker den ældres motivation til at spise, så har vi ikke alene løst en samfundsopgave, vi har også en stærk eksportvare. For at lykkes med dette må vi kombinere den forskning og udvikling der bl.a. foregår på Aalborg Universitet med kulturforståelse og forståelse af mennesket som et intentionelt væsen med mangfoldige interesser i en kompleks verden.

Dansk kinesisk samarbejde - hvordan?

Danske virksomheder, uddannelsesinstitutioner og universiteter er ikke overladt til sig selv, når og hvis de beslutter sig for at gå ind i et dansk-kinesisk samarbejde. Danmark er nemlig tilstede med et innovationscenter i Shanghai, og flere danske universiteter er forskningsmæssigt stærkt repræsenteret i det Nordiske Center på det førende Fudan University. Der er således en god infrastruktur til rådighed for både virksomheder og forskningsinstitutioner, der vil styrke tilstedeværelsen i Kina. 

Fakta

  • Konferencen Eating, wellbeing & Nutrition in ageing Societies. Nordic & Chinese Perspectives blev afholdt på Nordic Centre ved Fudan University, Shanghai den 16. April 2018 med bidrag fra AAU, UCN og SOSU Nord, Fudan Universitet samt repræsentanter for dansk drevne plejecentre i Shanghai.
  • Materialet fra konferencen kan downloades fra https://bit.ly/2KOXucn
  • Konferencen var organiseret af Aalborg Universitet og University of Eastern Finland med støtte fra det Nordiske center ved Fudan og Innovation Centre Denmark.
  • Bent Egberg Mikkelsen er professor fra Institut for Læring og Filosofi på Aalborg Universitet og koordinator på AAU Digital Foodscape Lab og idemand bag DIMS teknologien der anvendes til ernæringsmonitorering.
  • Bent Fuglsbjerg er leder af Future Lab, på SOSU Nord i Aalborg der arbejder med at ruste social- og sundhedsmedarbejdere og pædagogiske assistenter til at kunne håndtere nye velfærdsteknologier.
  • I starten af september besøger en kinesisk delegation fra Shanghai Kapok Senior Care Service Co de nordjyske partnere bag initiativet samt en række innovative plejecenterløsninger i det nordjyske. Formålet er at diskutere mulige dansk kinesiske samarbejdsprojekter.
  

Ny uddannelse sikrer hurtigere og bedre behandling af akutte borgere i Aalborg Kommunes hjemmepleje

Hurtigere og bedre behandling, færre unødvendige indlæggelser og bedre disponering af det præhospitale beredskabets assistance til akutte borgere. Det er udbyttet af Aalborg Kommunes efteruddannelse af alle social- og sundhedsassistenter i hjemmeplejen.

I Nordjylland er Aalborg Kommune, Region Nordjylland og SOSU Nord gået sammen om en helt ny efteruddannelse for social- og sundhedsassistenter. På uddannelsen lærer social- og sundhedsassistenterne at vurdere akutte borgere efter samme metode, som regionens præhospitale personale og kommunens sygeplejersker bruger. Det betyder, at alle sundhedspersoner omkring borgeren nu bruger de samme redskaber og taler det samme sprog. Og det sikrer hurtigere og bedre behandling af akutte borgere i hjemmeplejen.

Hvert minut tæller
I akutte situationer tæller hvert minut, og social- og sundhedsassistenten fra den kommunale hjemmepleje er ofte den første, der kommer ud til en borger i eget hjem, som har fået det dårligt. Til forskel fra tidligere kan Aalborg Kommunes social- og sundhedsassistenter nu foretage en sundhedsfaglig vurdering af borgeren, allerede inden en sygeplejerske, paramediciner eller læge tilser vedkommende. Vurderingen foretages efter samme metode, som det øvrige sundhedspersonale bruger; nemlig ABCDE-princippet.

Social- og sundhedsassistent Pernille Grant Rueskov fra Aalborg Kommunes hjemmepleje er glad for sin nye faglighed. Hun føler sig bedre klædt på til mødet med den akutte borger:

- Når jeg står med en akut borger i dag, så ved jeg præcis, hvad jeg skal gøre for at vurdere hans eller hendes tilstand. Tidligere kunne jeg komme ud til en borger, som måske klagede over mavesmerter og som virkede forpint. Og det ville så være min overlevering til sygeplejersken. I dag kan jeg videregive sundhedsfaglige observationer om borgerens tilstand, som hun eller den praktiserende læge kan handle ud fra, fortæller Pernille Grant Rueskov.

Fælles sprog sikrer hurtigere og bedre behandling
I Region Nordjyllands præhospitale beredskab er der også stor tilfredshed med social- og sundhedsassistenternes nye faglighed, som giver alle sundhedspersoner om borgeren et fælles sprog:

- Når alle sundhedspersoner vurderer patienten efter samme principper og dermed taler det samme sprog, kan vi samlet set bedre sikre, at vi yder den rette hjælp. Hjemmeplejens tidlige observationer giver os et bedre grundlag for at vurdere, hvor akut patientens tilstand er, og dermed hvilken assistance vi skal sende. Samtidig giver de os et mere nuanceret billede af patientens tilstand. Vi kan for eksempel på et tidligere tidspunkt vurdere, om borgeren er i bedring eller forværring, og det kan sikre borgeren en hurtigere og dermed bedre behandling, forklarer præhospital leder Poul A. Hansen fra Region Nordjylland.

Tæt samarbejde om det nære sundhedsvæsen
Aalborg Kommunes akutuddannelse er udviklet sammen med Det Præhospitale Beredskab i Region Nordjylland og SOSU Nord, som har undervist social- og sundhedsassistenterne i virkelighedstro omgivelser. Og netop det tætte samarbejde beskrives af alle partnerne som hemmeligheden bag uddannelsens succes. 

- Vi er meget stolte af vores akutuddannelse. Og ikke mindst af vores tætte samarbejde med regionens præhospitale beredskab og SOSU Nord i udviklingen af undervisningen. Uddannelsen sikrer en bedre udnyttelse af resurser både her hos os i kommunen men også i regionen og hos de praktiserende læger, den giver vores social- og sundhedsassistenter et fagligt løft og den er til gavn for vores ældre. Så der er ingen tvivl om, at vores fælles akutuddannelse af kommunens social- og sundhedsassistenter højner kvaliteten i det nære sundhedsvæsen, siger rådmand Jørgen Hein fra Ældre- og Handicapforvaltningen.

Direktør Lene Kvist, SOSU Nord: Om SOSU Nords erfaring og viden fra uddannelse af både social- og sundhedsassistenter til kommunerne og ambulancebehandlere til det præhospitale område. Hvordan en tværfaglig tilgang til uddannelse kan løfte kvaliteten i det nære sundhedsvæsen. Kontakt: Tlf. 3164 7114, e-mail: lekp@SOSUnord.dk 

Pressemeddelelse, Aalborg Kommune, 27. august 2018