Praktik på grundforløb 2 SOSU

Virksomhedsforlagt undervisning / praktik er en mulighed på grundforløb 2 SOSU.

Den virksomhedsforlagte undervisning skal ses som en del af det samlede skoleforløb på GF2 SOSU. Det er derfor vigtigt, at eleven arbejder med og får indsigt i nedenstående, som er en del af de mål, eleven skal nå for at komme på hovedforløb som Social- og sundhedshjælper eller Social- og sundhedsassistent.

Eleven vil i løbet af ugen, sammen med en uddannet social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent, opleve og få et indtryk af, hvordan det er at være ansat som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Ved at følge og observere arbejdsgangene på arbejdsstedet vil eleven kunne tilegne sig viden om centrale opgaver, begreber og metodiske tilgange til faget.

Eleven skal i løbet af ugen interviewe en borger og udarbejde en livshistorie. Dette skal ske efter borgerens samtykke.

Arbejdstiden er 37 timer om ugen og afvikles i tidsrummet fra kl. 7.00 til 17.00. I løbet af de 37 timer, skal eleven have mulighed for at arbejde med ovenstående livshistorie.

Der er mødepligt. Ved sygemelding skal der gives besked til praktikstedet og til skolen.

Eleven skal overholde og følge de regler og bestemmelser der er gældende for det arbejdssted eleven besøger. Eleven er som udgangspunkt selv erstatningsansvarlig ved tingskade.Virksomhed eller stat kan have forsikring der hjælper ved simpel uagtsomhed. Eleven er dækket af statens selvforsikring ved personskade. 

Eleven skal indhente sin straffeattest, som skal vedhæftes dette dokument forud for det fem dage lange ophold i praktikken.

Eleverne der er i virksomhedsforlagt undervisning er underlagt tavshedpligt jf. LBK 433 af 22.04.2014.

Hent aftalen her (word).