Skader og forsikring

Anmeldelser indberettes digitalt til 
Undervisningsministeriets indberetningssystem

Er uheldet ude, kan du her læse om forsikring for elever på SOSU Nord. 

For elever på grundforløb

Hvis der sker skader på dine ejendele, eller du er udsat for tyveri, er det din egen forsikring, der skal dække dette.

Hvis du kommer til skade i forbindelse med din uddannelse, skal dette anmeldes til Undervisningsministeriet. Du kan henvende dig til HR-afdelingen på SOSU Nord.


Dette gælder også for brilleskader.

Elever med uddannelsesaftale eller ansættelsesforhold

Elever, der har en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver,  er under skoleophold omfattet af arbejdsgiverens sikringspligt på samme vis som under uddannelsesaftalens praktikperioder.

Der henvises til § 66, stk. 1 i lov om erhvervsuddannelser, jf. LBK nr 439 af 29/04/2013: 

Hvis eleven har et ansættelsesforhold, og der er en klar arbejdsgiverinteresse i uddannelsen, fx. hvis eleven er sendt på uddannelse på arbejdsgiverens foranledning, vil eleven være direkte omfattet af arbejdsgiverens sikringspligt efter lov om arbejdsskadesikring. Eleven vil således under uddannelsen være stillet på samme måde, som hvis skaden skete hos arbejdsgiver på den sædvanlige arbejdsplads.

Der kan om denne situation henvises til Arbejdsskadestyrelsens vejledning nr. 2 af 15. januar 2004 om erstatningsordninger for elever m.fl. kapitel 2

Hvis du kommer til skade, skal du henvende dig til dit ansættelsessted, som derefter vil hjælpe dig i den videre procedure. Dette gælder, hvis du er på skole eller i praktik på dit ansættelsessted.

Hvis du kommer til skade i forbindelse med din uddannelse, og du sygemeldes på grund af skaden, har din arbejdsgiver pligt til at anmelde det til Arbejdsskadestyrelsen. Det er Arbejdsskadestyrelsen der afgør, om du er berettiget til erstatning.

Hvis du kommer til skade, mens du er i praktik et andet sted end der, hvor du er ansat, er det dog det aktuelle praktiksted, der har pligt til at anmelde skaden. Dvs. at hvis du er ansat i en kommune og er i praktik i en anden kommune eller i regionen, skal du henvende dig til det aktuelle praktiksted, som har pligt til at anmelde skaden.

Hvis der sker skader på dine ejendele, eller du er udsat for tyveri, er det din egen forsikring, der skal dække dette. 

Hvis dine briller bliver skadet, skal dette anmeldes på  Undervisningsministeriets hjemmeside.

For elever, der er i praktik i udlandet

Når du er i praktik i udlandet, er du stadig dækket af ovenstående lov om arbejdsskadeforsikring.

Hvis du er i praktik i et EU-land, skal du selv sørge for en basisforsikring, dvs. en fritidsulykkes-, tyveri- og rejseforsikring. Det er et krav, at denne forsikring er tegnet.

For elever, der er på studietur

Hvis du er på studietur/studierejse med skolen, er du også dækket af ovenstående lov om arbejdsskadeforsikring. Du skal selv sørge for at have et blå  EU-sygesikringskort.

Det blå EU-sygesikringskort giver ret til sygehjælp på samme vilkår som indbyggerne i det EU-land, du besøger. Det betyder, at der er en egenbetaling for dig, hvis der er det for en borger i det land, som du besøger.

Det blå EU-sygesikringskort er gratis og gælder normalt for en femårig periode. Du kan bestille det hos din kommunes borgerservicecenter.

Det blå EU-sygesikringskort dækker ikke hjemtransport, men du opfordres til at tegne en hjemrejseforsikring, der dækker hjemtransport i forbindelse med sygdom eller ulykke.