Økonomi ved elevansættelse

Sådan ser økonomien ud ved elevansættelse

Løn

Ifølge erhvervsuddannelsesloven skal praktikvirksomheden betale løn til eleven i praktikperioden. Lønnen skal mindst udgøre det, der er fastsat ved kollektiv overenskomst inden for uddannelsesområdet - uanset om praktikvirksomheden har tiltrådt overenskomsten. For eksempel vil uddannelsesoverenskomsten inden for social- og sundhed og Pædagogisk assistent være Landsoverenskomsten indgået mellem FOA, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner. SOSU Nord henviser til arbejdsmarkedets parter, hvad angår overenskomstmæssige anliggender.                 

Lønrefusion under elevens skoleophold
Eleven skal også have løn under sine skoleophold. Til gengæld modtager virksomheden delvis refusion for løn og eventuelle transportudgifter fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). I finder lønrefusion og befordring her. Skolen sørger for at indberette skoleperioder til AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag).

Voksenlærlingetilskud for elever der er fyldt 25 år

Det lokale jobcenter kan i nogle tilfælde yde tilskud til ansættelse af voksenelever. Virksomheden skal senest en måned efter uddannelsesaftalens start sende en ansøgning til jobcenteret i den kommune, hvor praktikstedet ligger. Læs mere om voksenlærlingetilskudsordningen her (lokalt for Region Nordjylland).

Voksen elevløn for elever der er fyldt 25 år

For et komme i betragtning til voksen elevløn skal eleven:
  • være fyldt 25 år inden elevkontrakten underskrives
  • have mindst 1 års relevant erhvervserfaring med minimum 24t/ugen i gennemsnit inden for de sidste 4 år, før uddannelsens start.

Læs mere om voksen elevløn her.