Klagevejledning

Klage over skolens afgørelse i social- og sundhedsuddannelserne og i den pædagogiske assistentuddannnelse

 

Klage over skolens afgørelse
Hvis du som elev ønsker at klage over afgørelse vedrørende optagelse på skolen, udelukkelse fra fortsat undervisning, midlertidig hjemsendelse, ny skoleperiode eller overflytning til anden skole, skal du indgive en skriftlig klage til skolen senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt til dig. Klagen sendes elektronisk til klager@sosunord.dk.

Hvis afgørelsen fastholdes, videresendes din klage til undervisningsministeriet, ledsaget af skolens bemærkninger. Skolen underretter dig forinden om dens stillingtagen til klagen, og giver dig en frist på 1 uge til at fremsætte eventuelle bemærkninger til sagen.

Herefter sender skolen klagen videre til undervisningsministeriet vedlagt sagens akter. 

Du kan normalt forsætte skolegangen under klagesagens behandling.

Regler om klage findes i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (BEK nr. 1010 af 22. september 2014).

Klager over forhold i forbindelse med prøver/eksamener
Hvis du som elev ønsker at klage over en prøve, dvs. prøvegrundlaget, prøveforløbet eller bedømmelsen skal du indgive en skriftlig og begrundet klage til skolen senest 2 uger efter at bedømmelsen af prøven er bekendtgjort på sædvanlig måde. Klagen sendes elektronisk til klager@sosunord.dk

Hvis du ønsker det har du ret til at få udleveret en kopi af den stillede opgave. Skolen foreligger sagen for de oprindelige bedømmere, der skal afgive en udtalelse, normalt indenfor 2 uger. Du skal have mulighed for at kommentere udtalelsen indenfor 1 uge. Skolen træffer afgørelsen vedr. klagen på baggrund bedømmernes faglige udtalelse og dine kommentarer til udtalelsen.

Der kan ikke klages over en standpunktskarakter.

Regler om klage findes i bekendtgørelsen om prøver og eksamen i de erhvervsrettede uddannelser (BEK nr. 41 af 16. januar 2014)

Hvis en klage vedrører retlige spørgsmål i forbindelse med prøve/eksamen, kan du klage over skolens afgørelse til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen
Du skal inden 2 uger efter at afgørelsen er meddelt, indgive din klage til skolen. Skolen afgiver en udtalelse, som du skal have lejlighed til at kommenterer inden for 1 uge.

Skolen sender klagen, sin udtalelse, og dine eventuelle kommentarer hertil, til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Styrelsen kan fx ikke behandle en klage over bedømmelsen som sådan, da det ikke er et retslig spørgsmål.

Regler om sådanne klager findes i bekendtgørelsen om prøver og eksamen i de erhvervsrettede uddannelse (BEK nr. 41 af 16 januar 2014)

Klager over forhold/uddannelsen i praktikken

Hvis du som elev ønsker at klage over uddannelsen eller andet på praktikstedet skal du som udgangspunkt rette klagen til ledelsen på praktikstedet.

Er du elev i en kommune, kan du i sidste ende klage til kommunalbestyrelsen.

Er du elev i regionen, kan du i sidste ende klage til regionsrådet

Er du ansat hos en privat arbejdsgiver, skal du henvende dig til vedkommende.

Endelig kan du henvende dig til det faglige udvalg for uddannelsen  - PASS,  som er den instans, der godkender praktikstederne.

PASS vil inddrage det lokale uddannelsesudvalg i afgørelsen.