Klagevejledning

Klagevejledning

Vi gør vores bedste for at din uddannelse forløber, som den skal. Oplever du noget, som du synes, skulle være anderledes, har du mulighed for at klage - fx over prøver og eksamener, forhold i praktikken eller skolens afgørelse vedr. forskellige sager.

 

Sådan klager du

Hvis du ønsker at klage, skal du udfylde denne klageblanket og sende din klage til klager@sosunord.dk.

 

I Ofte stillede spørgsmål herunder, kan du finde vigtig viden ift. klager, så læs her, før du sender en klage til os.  

Prøver og eksamen

Klager over prøver og eksaminer skal være modtaget af SOSU Nord senest to uger efter bedømmelsen af eksamen og du kan klage over følgende forhold:

  • Eksaminationsgrundlag
  • Prøveforløb
  • Bedømmelse

 

Klagen forelægges eksaminator og censor, der har to uger til at udarbejde en redegørelse. Derefter har du som klager en uge til at kommentere udtalelserne. Derefter træffer SOSU Nord en afgørelse på baggrund af udtalelserne og kommentarerne.

 

Hvis en klage vedrører retlige spørgsmål i forbindelse med en prøve/eksamen, kan du klage over skolens afgørelse til Undervisningsministeriet. Du skal inden to uger efter at afgørelsen er meddelt indgive din klage til skolen. Skolen afgiver en udtalelse, som du skal kommentere inden for en uge.

 

Når en klage er retlig, kan det fx handle om forholdene omkring eksamen. Eksempelvis at eksamen bliver forstyrret, eller du oplever at blive eksamineret i et andet fag end det planlagte.

Skolen sender klagen, skolens udtalelse og dine eventuelle kommentarer hertil til Tilsyns- og kvalitetsstyrelsen. Ministeriet kan ikke behandle en klage over bedømmelsen af en prøve, da dette ikke er et retligt spørgsmål.

 

Der kan ikke klages over standpunktskarakterer.

Forhold i praktikken

Hvis du ønsker at klage over dit praktikforløb eller andet i forbindelse med praktikken, skal du sende klagen til ledelsen på praktikstedet.

 

Du kan i sidste instans klage til kommunalbestyrelsen eller Region Nordjylland afhængig af, om du er kommunalt eller regionalt ansat.

 

Endelig kan du henvende dig til det faglige udvalg for uddannelsen, SEVU, som er den instans, der godkender praktiksteder. SEVU vil inddrage det lokale uddannelsesudvalg i afgørelsen.

Skolens afgørelse

Hvis du som elev ønsker at klage over skolens afgørelse vedr. optagelse på skolen, afgørelse om anerkendelser af kompetencer bortset fra praktiske kompetencer, udelukkelse fra fortsat undervisning på skolen, midlertidig hjemsendelse, ny skoleperiode eller overflytning til en anden skole, skal du indgive en skriftlig klage til skolen senest fire uger efter, at afgørelsen er meddelt til dig.

 

Hvis skolen fastholder afgørelsen, videresendes din klage til Tilsyns- og kvalitetsstyrelsen, ledsaget af skolens bemærkninger. Skolen underretter dig forinden om dens stillingtagen til klagen, og giver dig en frist på en uge til at fremsætte eventuelle bemærkninger til sagen.

Herefter sender skolen klagen til Tilsyns- og kvalitetsstyrelsen vedlagt sagens akter.

 

Du kan normalvis fortsætte din skolegange under klagens behandling.

Hvilke love og bekendtgørelse gælder for klager?

Gældende bekendtgørelser

  • Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (Hovedbekendtgørelse) 
  • Bekendtgørelse for prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser.

 

Se de samlede love og bekendtgørelser for SOSU-uddannelserne