SOSU Atrium 2
SOSU SOSU
studiegruppe 2
SOSU SOSU

Udvikling på SOSU Nord

Projekter

Projekter

Fokus på udvikling

Nytænkning og udvikling er en naturlig del af hverdagen hos SOSU Nord.

Vi brænder for vores fag og vi vil være med til at sætte dagsordenen. Derfor har vi altid gang i forskellige udviklingsprojekter. Vi udfordrer os selv og vores elever til at tænke, handle og lære på nye måder. Resultatet er uddannelse, som klæder vores elever godt på til de krav, som arbejdsmarkedet stiller.

Som én af landets største og meget ambitiøse social- og sundhedsskoler føler vi et ansvar for at være en aktiv medspiller i udviklingen af både uddannelser og af velfærdssektoren generelt - i tæt samspil med alle aktører omkring arbejdsmarked og uddannelser.

Elever rundt om bord
Projekter

Projekter på SOSU Nord

 

 

 

Regionalt samarbejde om øget gennemførelse

Regionalt samarbejde om øget gennemførelse i social- og sundhedsassistentuddannelsen

Frafaldsproblematikken fylder til stadighed meget på social- og sundhedsuddannelserne i Region Nordjylland. De to social- og sundhedsskoler i regionen, SOSU Nord og SOSU Skive, Thisted, Viborg, har i samarbejde med repræsentanter fra praksis iværksat projekt ’Regionalt samarbejde om øget gennemførelse i social- og sundhedsassistentuddannelsen’. Både social- og sundhedsskolerne og praktikvirksomhederne i Region Nordjylland har igennem længere tid haft fokus på frafald og mange gode initiativer er blevet udviklet og afprøvet på skolerne, i kommunerne og i regionen. Vi har derfor brug for at iværksætte en samlet indsats - blandt andet ud fra de mange gode erfaringer, der allerede findes.

 

I projektet arbejdes der med fire elementer:

 • Fælles dataindsamling
 • Fælles kompetenceudvikling af undervisere på social- og sundhedsassistentuddannelsen og praktikvejledere.
 • 4 pilotprojekter, der afvikles med afsæt i frafaldsproblematikker fra skole- og praktikperioderne i social- og sundhedsuddannelsen.
 • Vidensdeling: Der udarbejdes et fælles idekatalog (gennemførelseskatalog) til inspiration for både skoler og praktikvirksomheder

 

I projektet iværksættes flere initiativer, der tilsammen både skal give et nuanceret billede af årsager til frafald samt styrke elevernes gennemførsel.

Der arbejdes bl.a. med:

 • En analyse, der skal give en nuanceret forståelse af de bagvedliggende årsager til frafald på uddannelsen.
 • Iværksættelse af indsatser, der har til formål at mindske frafaldet på social- og sundhedsassistentuddannelsen i Region Nordjylland.
 • Iværksættelse af indsatser, der øger sammenhængen mellem skole og praktik for eleven.
 • Iværksættelse af fælles indsatser, der styrker undervisernes og praktikvejledernes kompetencer og giver fælles begreber i læringsrummet.

 

Projektfakta

Projektperiode: August 2021 til juli 2023

Økonomi: Samlet projektbudget: 2.666.675

Projektet udføres i samarbejde med SOSU Skive, Thisted, Viborg og praksisfeltet i Region Nordjylland

Projektet er støttet af Region Nordjyllands Uddannelsespulje

Projektleder på SOSU Nord: Emilie Butler embu@sosunord.dk

Simulation som det tredje læringsrum

Om projektet

Formål
At udvikle viden om hvordan brug af simulationsforløb, indvirker på
fastholdelse af eleverne i uddannelse i overgangen fra skole til praktik, og på
elevernes opnåelse af praktikmål. Projektet afprøver simulationsforløb i første praktikperiode på social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Mål
At styrke social- og sundhedsassistentelevens motivation for at gennemføre social- og sundhedsuddannelsen.

At styrke praktikvejledere og underviseres motivation til at anvende simulationsforløb
som alternativ til dele af første praktikophold på social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Simulation som det tredje læringsrum
Der er to læringsrum i erhvervsuddannelserne, et i skole og et i praktik. I projektet forstås simulation som et tredje læringsrum.

Det tredje læringsrum foregår i praksis i et
simuleret praksisnært miljø, faciliteret i et
samarbejde mellem underviser fra skolen og praktikvejleder. I det tredje læringsrum kan eleverne prøve sig frem og gøre fejl, uden at det har menneskelige eller økonomiske konsekvenser.

Det tredje læringsrum skaber sammenhæng mellem skole og praktik, ved at kombinere
udførelse af praktiske handlinger med refleksion, og kobling til teorien fra den første
skoleperiode.

Samarbejde mellem 12 kommuner
og 12 SOSU-skoler
12 SOSU-skoler og 12 kommuner har indgået
et helt unikt samarbejde om udvikling af simulationsforløb, pilotafprøvning og endelig afprøvning.

Projektkoordinator på SOSU Nord:
Lone Bundgaard Secher lose@sosunord.dk 

Sygefraværskoordination på SOSU Nord

Om projektet

SOSU Nords mål med projektet er at styrke organisationens kapacitet i forhold til:

- At spotte risici / risikofaktorer i det korte fravær i forhold til at forebygge langtidsfravær

- At gøre data mere anvendelige og handlingsorienterede – eksempelvis indsamling af kvalitative data via omsorgssamtaler til fælles, organisatorisk læring

- At udvikle redskaber og indsats i forhold til forebyggelse og koordination af sygefravær, herunder etablering af sygefraværskoordination hos skolens personale- og arbejdsmiljøkonsulent

I relation til ovenstående mål vil vi i projektet søge at undersøge og afprøve forskellige centrale hypoteser eller antagelser om sammenhænge i adfærd og praksis på sygefraværsområdet. Disse hypoteser er formuleret med afsæt i vores eksisterende viden og erfaringer fra de hidtidige indsatser på sygefraværsområdet.

Projektkoordinatorer på SOSU Nord: 
Aida Maksumic aida@sosunord.dk 
Kristine Kromann krkr@sosunord.dk 

EUX-indsatsen

Om projektet

Projektet har 2 overordnede aktiviteter:

 1. at udvikle og igangsætte aktiviteter i samarbejde med skolernes praktiksteder der vil styrke  alle SOSU-elever i at gennemføre deres uddannelsen, især gennem praktikperioderne med særlig fokus på EUX.

 

 1. gennemføre 6 delprojekter (1 på hver af de deltagende skoler)

  SOSU Nord arbejder med udvikling af EUX læringsgrupper, der etableres på GF1 og følger eleverne i både skole og praktikperioder igennem hele uddannelsen.

Projektfakta

Projektet er støtte af puljemidler fra Undervisningsministeriet

Projektbudget:       Kr. 1.772.630, 00

Finansieret:             Kr. 1.245.200, 00

Egenfinansiering:   Kr.    527.430,00

Projektperiode: April 2020 – juni 2021

Tovholder: SOSU Østjylland

Deltagere:

SOSU Randers, SOSU Herning, SOSU Fredericia, Vejle, Horsens, SOSU Skive, Thisted, Viborg og SOSU Nord

Projektkoordinator på SOSU Nord: Gitte Elten giel@sosunord.dk 

Koordinering af praktikpladser på SOSU Nord

Om projektet

I projektet er der fokus på en fælles opfølgning for at sikre, at eleverne ikke falder fra i praktikforløbet, når praktikperioden er i gang.

Formålet med forsøget er at igangsætte aktiviteter der motiverer SOSU-eleverne til at gennemføre deres praktikperiode.

I projektet arbejdes med 6 indsatser

 • Mentorordning
 • Støtte når dansk er dit andetsprog

 • Temaeftermiddage for uddannelsesansvarlige
 • De handlemodige SOSU-elever

 • Digital forberedelse til praktikken

 • Etablering af et ungemiljø for SSA – EUX unge elever i praktikken

Projektfakta

Projektet er støttet af puljemidler fra Børne- og undervisningsministeriet

Projektbudget:       Kr. 1.144.780, 00

Finansieret:             Kr.    915.824,00

Egenfinansiering:   Kr.    228.956,00

Projektperiode: oktober 2019 – juni 2021

Tovholder: SOSU Randers: Christine Warberg

Deltagere:

SOSU Østjylland, SOSU Herning, SOSU Fredericia, Vejle, Horsens, SOSU Skive, Thisted, Viborg og SOSU Nord

Projektkoordinator på SOSU Nord: Mads Laier mads@sosu201512.onmicrosoft.com 

Science II

Formålet med projekt Science II, er at styrke den naturvidenskabelige profil hos SOSU-eleverne, for at sikre et øget læringsudbytte og øget transfer fra grundfaget naturfag til de uddannelsesspecifikke fag.

Projekt Science II skal kvalitetssikre social- og sundhedsuddannelserne gennem udbredelse og afprøvning af en undersøgelsesbaseret pædagogisk/didaktisk undervisningspraksis i naturfag. Kvalitetsløftet skal gennemføres for 100 naturfagsundervisere på 9 SOSU-skoler i Jylland og på Fyn, der sammen skaber rammerne for en ny undervisningspraksis, hvor den aktivt lærende elev er i centrum.

De 100 naturfagsundervisere der deltager i projektet udvikler et fælles digitalt understøttet læringsmateriale, der skal gøre naturvidenskab mere tilgængelig for eleverne. Målet er, at eleverne skal eksperimentere mere i klassen og de skal arbejde med aktuelle problemstillinger fra den branche, de efterfølgende skal ud og arbejde i.

Projektfakta

Projektperiode:  Oktober 2019 – februar 2022

Kompetenceløft af 100 naturfagsundervisere fra 9 SOSU-skoler

Udvikling af digitalt understøttet læringsmateriale med udgangspunkt i grundfagsbekendtgørelsen.

2000 elever afprøver det nye læringsmateriale

Udvikling af 32 elevfortællinger

Støtte fra EU's Socialfond:  KR 8.588.227,-

Projektleder: Aida Maksumic aida@sosunord.dk

Digitale elementer til naturfag

Om projektet

Projektet skal udvikle digitale undervisningselementer til Naturfag niveau C og E for SOSU- uddannelserne. I projektet samler vi skolernes IT-pædagogiske vejledere og naturfagsundervisere, i en tværorganisatorisk arbejdsgruppe på tværs af de 9 SOSU-skoler. Arbejdsgruppen skal udvælge og udvikle digitale elementer, der skal indgå i et fælles naturfagsundervisningsmateriale.

 

 • Udvikle 20 – 25 digitale elementer til at understøtte naturfag på SOSU Uddannelserne
 • At de 100 undervisere udvikler en ny undervisningspraksis, der inddrager nye digitale elementer i naturfagsundervisningen.
 • At 2.000 elever afprøver 2 – 5 digitale elementer i naturfagsundervisningen.

Projektfakta

Projektet er støttet af undervisningsministeriet

Projektbudget:       Kr. 1.355.896

Finansieret UVM:  Kr. 1.300.896

Egenfinansiering:        Kr. 55.000,00

Projektperiode: 01.03.2020 til 31.12.2021

Tovholder:  SOSU Nord

Deltagere:

 • SOSU Østjylland, Social- og sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg, Social- og sundhedsskolen Randers, Social- og sundhedsskolen Herning, SOSU Syd, Social- og sundhedsskolen Esbjerg, Social- og sundhedsskolen Fredericia, Vejle, Horsens, SOSU Fyn

Projektleder på SOSU Nord: Aida Maksumic aida@sosunord.dk 

Digital læringskultur

I dette projekt, er fokus på implementering af nye digitale undervisningsmetoder som f.eks. Computational Thinking, Makerspace, VR og LMS i vores uddannelser, så vi kan styrke elevernes digitale og innovative tilgang og forståelse for opgaveløsningen i deres brancheområder.

Projektet har både et elevrettet fokus, der handler om at skabe øget forståelse for hvordan teknologien både kan forstyrre deres læringsrum og styrke deres læringsrum, samt et underviserrettet fokus, der handler om at underviserne bliver mere fortrolige med digitale undervisningsmetoder gennem et udviklingsforløb, så de kan anvende de digitale undervisningsmetoder, der understøtte de faglige læringsmål, de arbejder med i undervisningen.

Projektet er et samarbejde mellem Erhvervsskolerne i Aars, Frederikshavn Handelsskole og SOSU Nord

Projektmål:
Udvikling af vores læringskultur, så den understøtter læringsrummene i både grund- og hovedforløb med øget fokus på anvendelse af nye læringsteknologier, som et pædagogisk udviklingsfelt for både undervisere og elever.

Projektfakta
Projektperiode:  August 2019 - juni 2022

Støtte fra Region Nordjyllands Uddannelsespulje: 1.096.788 kr.

Projektleder: Kenneth Brandborg kebr@sosunord.dk

Den erhvervsfaglige vej til succes

Om projektet

Projektet har 3 indsatsområder:

 1. Introforløb for folkeskoleelever. (Introforløb for 7. Klasser med City of Edutasia)
 1. Målrettet vejledning til erhvervsskoleelever om arbejdsmarkedet, herunder øget fokus på rekruttering af flere praktikpladser.
  2.1. Arbejdsmarkedsparathedsforløb
  2.2. Praktikpladsopsøgende arbejde og oprettelse af praktikpladser
 2. Skabe en ny fortælling om Erhvervsuddannelserne.

Projektfakta

Projektet er støttet af: EU Socialfonden

Projektbudget:    Kr. 70.000.000,-

Finansieret:          Kr. 35.000.000,- (hentes via elevdeltagelse)

Egenfinansiering:                  Kr. 0,-

Projektperiode: 15.05.18 – 28.02.21

Tovholder:  EUC Nordvest

Deltagere:

 • EUC Nord, EUC Nordvest, TECH College, Erhvervsskolerne Aars, Tradium, Aalborg Handelsskole, AMU Nordjylland og SOSU Nord. (Frederikshavn Handelsskole var med i de første 2 år)

Projektkoordinator på SOSU Nord: Jytte Randbæk jyra@sosunord.dk 

Kvalitet i erhvervsuddannelser via et tværfagligt fokus

I dette projekt ønsker vi at styrke kvaliteten af undervisningen via simulationstræning. Simulationstræning skal gøre undervisningen praksisnær og understøtte elevernes læringsudbytte samt skabe en endnu tydeligere kobling mellem teori og praksis. Formålet er, at få flere elever til at gennemføre den social- og sundhedsuddannelse de er optaget på.

I projektet udvikles en erhvervspædagogisk simulationsmodel og underviserne kompetenceløftes til at kunne arbejde med simulationstræning som instruktører og facilitatorer. Under kompetenceløftet skal underviserne arbejde praksisnært med simulationsscenarier, der skal afprøves på skolernes elever.

For at simulationstræningen bliver så virkelighedsnær som muligt, inddrages arbejdsgiverne i idéudvikling af simulationsscenarierne.

Projektet er et samarbejde mellem SOSU Nord og SOSU Skive - Thisted - Viborg (STV). UCN Act2learn er udbyder af kompetenceløftet og SOSU Nord er lead partner i projektet.


Projektfakta
Projektperiode:  juni 2018 - februar 2022

Kompetenceløft af 140 undervisere

Udvikling af 33 simulationsscenarier

2490 elever afprøver scenarierne

Udvikling af 3 simulationslokaler

Støtte fra EU's Socialfond: 3.742.462 kr.

Projektleder: Marianne Stage mast@sosunord.dk

Nye veje til rekruttering til SOSU-uddannelserne

Med dette projekt ønsker SOSU Nord at arbejde med, at nuancere rekrutteringsvejene til SOSU-hjælperuddannelsen og SOSU-assistentuddannelsen, da det vurderes, at de traditionelle rekrutteringsveje ikke er tilstrækkelige i forhold til det antal elever, der skal rekrutteres, for at sikre tilstrækkelig arbejdskraft i fremtiden.

Projektets fokus er udvikling af metoder/modeller til individuelle indsatser for kommende og nuværende elever og arbejdsgivere. Udviklingen af de forskellige indsatser sker i tæt samarbejde med arbejdsgivere og jobcentre i Region Nordjylland


Projektmål:

Fastholdelse af GF2-elever, der ikke har en uddannelsesaftale.

Øge antallet af GF2-elever, der får en uddannelsesaftale.

Udvide samarbejdet med arbejdsgivere med henblik på flereuddannelsesaftaler

 

Projektfakta
Projektperiode:  juni 2019 - juni 2022

Støtte fra region Nordjyllands Uddannelsespulje: 1.093.378 kr.

Projektleder: Birgitte Klemm biha@sosunord.dk

VAR Healthcare

Om projektet

Projektet skal undersøge hvilken betydning, det har for undervisningen, at der anvendes de samme it-værktøjer i både skole- og praktikforløb. Kan SOSU Nord gennem anvendelse af et digitalt brancheredskab (VAR Healthcare) understøtte undervisernes undervisningspraksis og elevernes læringsudbytte.

 • Hvad betyder koblingen for kvaliteten i undervisningen?
 • Hvad betyder koblingen for elevens læringsudbytte?
 • Hvad betyder koblingen for praktikvejlederne, at eleven allerede er bekendt med praksis it-redskabet i skoleforløbet?

Projektfakta

Projektet er støttet af puljemidler fra Børne- og undervisningsministeriet

Projektbudget:          Kr. 341.913,00                

Finansieret:                Kr. 328.672,00

Egenfinansiering:        Kr. 13.241,00

Projektperiode: Januar 2019 – december 2020

Projektleder på SOSU Nord: Jytte Randbæk jyra@sosunord.dk 

Videnscenter for velfærdsteknologi

 • Understøtte de øvrige erhvervsskoler i deres arbejde med den digitalisering af uddannelserne, der følger af nye teknologier, og i at udarbejde og afprøve nye undervisningsforløb, der kan anvendes bredt i talentarbejdet.

 • Bidrage til at alle elever i erhvervsuddannelserne udfordres og bliver så dygtige, som de kan.

 • Bidrage til at uddanne elever i erhvervsuddannelserne til at håndtere den teknologiske udvikling og matche de kompetencer, som virksomhederne efterspørger på et digitalt arbejdsmarked.

 • Øge erhvervsuddannelsernes prestige og dermed tiltrække flere ressourcestærke unge til uddannelserne.

 • Bedre udnyttelse af erhvervsskolernes samlede rammebetingelser – herunder videndeling og samarbejde.

Besøg videnscentret på: www.videnscenterportalen.dk 

Karakterdannelse i erhvervsuddannelserne

Om Projektet

På SOSU Nord oplever vi, at de unge elever på vores sundhedsuddannelserne er mindre arbejdsmarkedsparate i forhold til arbejdspladsernes forventninger til dem. Derfor finder vi det relevant og interessant at indgå i et FoU projekt, der har fokus på at udvikle og afprøve redskaber, der har fokus på dannelsesaspektet.

Herigennem får vi mulighed for at arbejde med at styrke vores elevers forståelse af den branche og den faglige profil de er i gang med at uddanne sig ind i. Gennem projektet kan vi udvikle og afprøve redskaber, der understøtter et stærkt dannelsesmiljø på SOSU Nord, så vi til stadighed håndhæver den faglige stolthed i vores uddannelser.

Projektfakta

Projektet er støttet af undervisningsministeriet

Projektbudget:          Kr. 100.000,-

Finansieret UVM:      Kr. 100.000,-

Egenfinansiering: (projektet har et fast budget, som er uafhængigt af antal timer).

Projektperiode: 01.08.2020 til 01.03.2021

Der deltager 17 skoler i Forsøgs- og udviklingsprojektet, der ledes af UCSYD og PLUSS+

Læringskultur på en erhvervsskole – fra idé til virkelighed

Siden 2016 været vi på SOSU Nord været i gang med at udvikle vores skole med fokus på professionelle læringsfællesskaber (PLF). Målet er at skabe et miljø hvor elevernes læring styrkes via en kollektiv indsats.

En af grundstenene i arbejdet med PLF er, at elevers læring er afhængig af de professionelles udvikling af undervisning gennem kollektiv læring. Projekt Læringskultur har således både et organisatorisk mål og et pædagogisk mål.

Docent Preben Olund Kirkegaard, UCN har varetaget følgeforskningen i projektet.

Organisatoriske mål
Formålet er at styrke teamudviklingen på SOSU Nord, så den understøtter elevernes læringsudbytte og den pædagogiske udvikling i teamet. Projektet skal udvikle SOSU Nord til et professionelt læringsfællesskab.

I den forbindelse skal teamudvikling styrke både ledelsens evne til at understøtte et professionelt læringsfællesskab og undervisernes, de administrative medarbejdere og de tekniske medarbejderes kompetencer til at indgå i et professionelt læringsfællesskab.

Pædagogiske mål
På SOSU Nord arbejder vi kontinuerligt med det pædagogisk-didaktiske grundlag. Målet er, at skabe et grundlag for en kvalificeret og fælles
læringskultur, der er i sammenhæng med SOSU Nords rammevilkår.

Vi ønsker
- Et læringsmiljø med fokus på praksisnærhed og digitale læringsformer, der sikrer kvalitet i skolens uddannelserne, så flest mulig gennemfører deres uddannelse, og alle bliver så dygtige som de kan.


- En hverdag, der bygger på transparens og kvalificeret samspil imellem aktiviteter og hvor elever og medarbejdere trives med opgaver og
udfordringer.

Projektkoordinator på SOSU Nord: Jytte Randbæk jyra@sosunord.dk