SOSU SOSU

Udvikling på SOSU Nord

Projekter

Projekter

Fokus på udvikling

Nytænkning og udvikling er en naturlig del af hverdagen hos SOSU Nord.

Vi brænder for vores fag og vi vil være med til at sætte dagsordenen. Derfor har vi altid gang i forskellige udviklingsprojekter. Vi udfordrer os selv og vores elever til at tænke, handle og lære på nye måder. Resultatet er uddannelse, som klæder vores elever godt på til de krav, som arbejdsmarkedet stiller.

Som én af landets største og meget ambitiøse social- og sundhedsskoler føler vi et ansvar for at være en aktiv medspiller i udviklingen af både uddannelser og af velfærdssektoren generelt - i tæt samspil med alle aktører omkring arbejdsmarked og uddannelser.

Projekter

Projekter på SOSU Nord

 

 

 

 

Læring med AI

I projekt ”Læring med AI” arbejder et udsnit af undervisere fra alle SOSU Nords uddannelser med generativ AI. Underviserne kompetenceudvikles inden for området, udvikler undervisningsmateriale, der inddrager generativ AI og afprøver materialet sammen med eleverne.

Formålet med projektet er, at undervisere og elever tilegner sig viden og kompetencer om generativ AI. Viden og kompetencer om AI er nemlig afgørende for, at eleverne formår at sætte generativ AI hensigtsmæssigt i spil i egne læringsprocesser og på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse.   

På SOSU Nord har vi en vision om, at vi vil uddanne fremtidens bedste velfærdsmedarbejdere. Det gør vi blandt andet ved at følge med tiden og den teknologiske udvikling. Vi anser generativ AI som værende en vigtig del af den teknologiske udvikling og en aktiv medspiller i uddannelse.

Projektperiode: 8. januar 2024 - 31. december 2024

Projektet er støttet af: Region Nordjyllands (Pilot- og Udbredelsespulje 2024)

Projektleder: Janne Myrrhøj Svenningsen jamy@sosunord.dk

D-LIGHT Network

Det er både dyrt og besværligt at udvikle motiverende digitale læringsløsninger til SOSU-uddannelserne, og hver for sig er det svært for skoler at løfte opgaven.

SOSU Nord har derfor udviklet D-LIGHT Network projektet (Network for Digital Learning Innovation in Geriatric Healthcare Technology), som gennemføres under Videnscenter for Velfærdsteknologi med deltagelse af fire danske SOSU-skoler fra centrets nationale netværk, hvor SOSU Nord er værtsskole for videnscentrets enhed i Vestdanmark.

I projektet undersøger og afprøver vi – sammen med skoler fra Estland, Finland, Holland og Spanien om (og hvordan) vi kan finde fælles relevante nye kompetencebehov indenfor træning/uddannelse til ældrepleje på tværs af landegrænserne i Europa. Og når vi har fundet sådanne behov, om vi sammen kan identificere spændende digitale læringsløsninger til de nye behov, som vi kan udvikle i fællesskab og anvende i alle fem lande.

På denne måde udvikler projektet en metodik til at snakke sammen på tværs af europæiske skoler og uddannelsessystemer, finde fælles behov og fælles løsninger, som man kan udvikle og bruge i fællesskab. Tanken med dette er at vi på sigt kan deles om omkostningerne til at udvikle digitalt materiale, så vi alle kan få råd til at udvikle mere (og mere spændende) materiale end hvis vi sad med opgaven hver for sig.

Målet i D-LIGHT Network projektet er – på basis af denne metodik og indenfor projektperioden på 24 måneder – at finde og udvikle 5 fælles relevante uddannelsestemaer, og producere en digital showcase for en løsning til hvert tema.

Projektet udgiver undervejs 5 publikationer om opgaven og de fundne løsninger, og træner undervejs 25 undervisere i fremover at kunne indgå i samme type proces.

Du kan læse mere om projektet og hvor langt vi er kommet med resultaterne på projektets hjemmeside: D-Light Network (sosunord.dk)

Projektets danske partnergruppe består af SOSU Nord, SOSU Østjylland, SOSU-STV og SOSU H. Desuden indgår Aalborg Kommune (Kvalitets- og Innovationsenheden v. Senior og Omsorg forvaltningen) som tilknyttet regional sektorrepræsentant.

Projektet består derudover af skoler fra fire andre EU-lande, som hver især også har tilknyttede regionale sektorrepræsentanter:

Estland (Tallinn): Tallinn Health Care College (https://www.ttk.ee)

Finland (Helsinki): Yrkesinstitutet Prakticum (http://www.prakticum.fi)

Holland (Dordrecht): ROC da Vinci College (https://www.davinci.nl)

Spanien (Bilbao): Calasanz Santurtzi S.L. (https://www.calasanz.eus)

 

Projektperiode:
1. marts 2022 til 27. juni 2024

Projektet er støttet af:
ERASMUS+ KA2 Partnership programmet. Samlet projektstøtte 2,9 mill. Kr.

Projektleder:
Pernille Wulff-Johansen, pewj@sosunord.dk 
Videnscenter for Velfærdsteknologi/SOSU Nord

 

EUX Velfærdsteknologi

For at vores EUX-elever kan udvikle deres kompetencer indenfor velfærdsteknologi, teknologiforståelse og digital dannelse, har de brug for mere viden og kendskab til områderne. Derfor ønsker vi at vores EUX-elever sammen med deres arbejdsgivere skal arbejde med teknologiforståelse indenfor velfærdsteknologi og digital dannelse og både afprøve og udvikle forskellige teknologiske løsninger.  Kendskabet til velfærdsteknologi og digital dannelse vurderer vi er yderst relevant i forhold til både uddannelse og som ansat indenfor velfærdsområdet.

Derudover ønsker vi at styrke trivslen og derved øge gennemførslen hos vores EUX-elever ved at arbejde med elevernes indbyrdes relationer. Dette vil vi gøre ved at arrangere events med fokus på teknologiforståelse på tværs af årgang/klasse/uddannelse. Vores forventning er, at ved at styrke elevernes relationer vil de sparre med hinanden både på skole og i oplæring og på den måde opbygge et sundt studiemiljø samtidig med at de tilegner sig viden om velfærdsteknologi og digital dannelse.

Da SOSU Nord er en verdensmålsskole, skal et eller flere af FNs 17 verdensmål tænkes ind i de nedenstående aktiviteter.

 

Aktiviteter i projektet

Udvikling og afholdelse af en EUX-velfærdsteknologidag for elever og deres arbejdsgivere.  Der etableres elevgrupper på tværs af årgange/klasser/uddannelser men indenfor samme kommune. Elever og arbejdsgivere introduceres til teknologier og skal sammen dykke ned i og forholde sig til de teknologier de bliver præsenteret for. Facilitator indleder dagen med introduktion til teknologitilgang og efterfølgende faciliteres en aktiv dag.  

Udvikling og afholdelse af en temadag med fokus på digital kultur og dannelse for elevgrupperne. Oplæg om begrebet ’digital dannelse’ ved forsker, med efterfølgende øvelser hvor EUX-eleverne får mulighed for at arbejde med digital kultur og dannelse.

Der arrangeres en teknologiforløb med fokus på digital kultur, samarbejde og kommunikation. Eleverne skal selv udvikle produkter, som efterfølgende afprøves i praksis.

 

Projektet er et samarbejde mellem EUC Nord, EUC Nordvest, HEG og SOSU Nord.

Projektperiode: maj 2023 – september 2025

Projektledelse: EUC Nordvest har den overordnede projektledelse. Lokal projektleder er Jan Bertelsen jabe@sosunord.dk

Projektet er støttet af region Nordjyllands Teknologipagt

Udvikling af uddannelsen EUX – Pædagogisk assistent

Projektet skal bidrage til flere, mere alsidige veje til en velfærdsuddannelse. Målet er at tilbyde en ny EUX-uddannelse og derved få flere unge til at søge optagelse på en uddannelse indenfor velfærdsområdet. Projektets fokus er derfor udvikling af uddannelsen EUX pædagogisk assistent.

Det overordnede formål, er at udbyde en ny velfærdsuddannelse målrettet unge, der ønsker en gymnasial uddannelse kombineret med uddannelsen til pædagogisk assistent. Projektet skal være med til at sikre, at der bliver uddannet endnu flere velfærdsmedarbejdere i fremtiden jævnfør FremKom4.

I 2022 etablerede SOSU Nord ’Erhvervsgymnasiet EUX Nord’ og EUX pædagogisk assistent udbydes første gang til august 2023.  Den nuværende EUD-uddannelse skal gentænkes i en gymnasial kontekst - der vil være tale om et paradigmeskifte ift. underviserrollen for begge undervisergrupper.

Uddannelsen placeres sammen med EUX social- og sundhedsassistentuddannelsen, som SOSU Nord har udbudt siden 2016.

Undersøgelser viser at studiemiljøet sammenholdt med det faglige niveau spiller en afgørende rolle i fastholdelsen af elever. Der er brug for skabelse af et nyt miljø på SOSU Nord, der giver mulighed for tværfaglige initiativer mellem det pædagogiske- og sundhedsmæssige område.

Trivsel, tryghed, attraktivt studiemiljø er væsentlige faktorer i fastholdelse af elever samt et vigtigt parameter for et valg af en EUX-uddannelse. 

Projektperiode: 1. feb 2023 - 30. jun 2026

Projektleder: Anette Østergaard anos@sosunord.dk

Projektet er støttet af Region Nordjyllands Uddannelsespulje

Arbejdsliv med en social og sundhedsuddannelse

Et projekt med fokus på at motivere unge med en studentereksamen, der ikke er i gang med at videreuddanne sig, til at interessere sig for social- og sundhedsområdet.

Den procentvise andel af unge, der efter studentereksamen ikke bruger deres gymnasiale uddannelse til noget, hverken videregående uddannelse eller erhvervsuddannelse, er stigende.

Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) er der på landsplan lidt over 27.000, der har afsluttet en gymnasial uddannelse for mellem 4 og 10 år siden og som ikke har brugt deres uddannelse i forbindelse med videreuddannelse.

I projektet ønsker SOSU Nord i samarbejde med Kommunens Ungeindsats (KUI), Studievalg Danmark og jobcentre at udvikle elementer, der skal gøre målgruppen opmærksomme på de muligheder social- og sundhedsuddannelserne kan tilbyde.

Projektet er finansieret af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Projektperiode: 2022 – 2024

Projektleder: Lotte Schulz losc@sosunord.dk

Fra FGU til EUD

Fra FGU til EUD er et samarbejde mellem FGU Nordvest, FGU Himmerland, FGU Aalborg, FGU Vendsyssel, Aalborg Handelsskole, TechCollege, EUC Nord, HEG, AMU Nordjylland og SOSU Nord. Formålet med projektet er at støtte unge på FGU i at vælge en erhvervsuddannelse. I projektet er der både fokus på elevrettede aktiviteter og på understøttende aktiviteter for underviserne.

Den forberedende grunduddannelse (FGU) er for unge under 25, der har brug for et samlet uddannelsestilbud efter grundskolen for at blive klar til en ungdomsuddannelse. En af hovedtankerne med projektet er, at underviserne på FGU skal kende til EUD-verdenen og omvendt. For at sikre den bedst mulige overgang for eleverne fra FUG til EUD, er det vigtigt at undervisere har viden om undervisningen og den pædagogiske tilgang på både FGU- og EUD-skolerne.

De elevrettede aktiviteter, der arbejdes med i projektet retter sig mod pre-boarding og ekstraordinær støtte og vejledning i de første 5 uger på erhvervsuddannelsen samt efterværn når eleverne overgår til EUD. For at støtte FGU-eleverne bedst muligt, skal der arbejdes med udvikling af pædagogikken og didaktikken gennem fælles udviklingsaktiviteter på tværs af undervisere og vejledere fra FGU- og EUD-institutionerne.

Jobshadowing, vidensdelingsfora og workshops på tværs skal bidrage til en dybere forståelse for uddannelsesinstitutionernes vilkår og kerneopgaver og dermed give indsigt og overblik over hvordan eksisterende muligheder kan spille sammen på den bedst mulige måde. Målet er at udvikle fælles metoder/værktøjer/tilgange for et bedre flow og større sammenhænge i tilgangen til eleverne.

I projektet er forventningen at EUD-skolerne kan modtage de første FGU-elever til januar 2024.

Projektperiode: April 2023 - april 2026

Projektstøtte: Den Europæiske Union og Region Nordjylland 

Projektledelse: AMU Nordjylland har den overordnede projektledelse. På SOSU Nord er Kasper Boelskifte-Jensen kabj@sosunord.dk  lokal projektkoordinator.

Regionalt samarbejde om øget gennemførelse

Regionalt samarbejde om øget gennemførelse i social- og sundhedsassistentuddannelsen

Frafaldsproblematikken fylder til stadighed meget på social- og sundhedsuddannelserne i Region Nordjylland. De to social- og sundhedsskoler i regionen, SOSU Nord og SOSU Skive, Thisted, Viborg, har i samarbejde med repræsentanter fra praksis iværksat projekt ’Regionalt samarbejde om øget gennemførelse i social- og sundhedsassistentuddannelsen’. Både social- og sundhedsskolerne og praktikvirksomhederne i Region Nordjylland har igennem længere tid haft fokus på frafald og mange gode initiativer er blevet udviklet og afprøvet på skolerne, i kommunerne og i regionen. Vi har derfor brug for at iværksætte en samlet indsats - blandt andet ud fra de mange gode erfaringer, der allerede findes.

 

I projektet arbejdes der med fire elementer:

 • Fælles dataindsamling
 • Fælles kompetenceudvikling af undervisere på social- og sundhedsassistentuddannelsen og praktikvejledere.
 • 4 pilotprojekter, der afvikles med afsæt i frafaldsproblematikker fra skole- og praktikperioderne i social- og sundhedsuddannelsen.
 • Vidensdeling: Der udarbejdes et fælles idekatalog (gennemførelseskatalog) til inspiration for både skoler og praktikvirksomheder

 

I projektet iværksættes flere initiativer, der tilsammen både skal give et nuanceret billede af årsager til frafald samt styrke elevernes gennemførsel.

Der arbejdes bl.a. med:

 • En analyse, der skal give en nuanceret forståelse af de bagvedliggende årsager til frafald på uddannelsen.
 • Iværksættelse af indsatser, der har til formål at mindske frafaldet på social- og sundhedsassistentuddannelsen i Region Nordjylland.
 • Iværksættelse af indsatser, der øger sammenhængen mellem skole og praktik for eleven.
 • Iværksættelse af fælles indsatser, der styrker undervisernes og praktikvejledernes kompetencer og giver fælles begreber i læringsrummet.

Rambøll har udarbejdet en rapport med fokus på frafald. Læs den her

I projektet er der udarbejdet et idékatalog. Hent det her

Projektfakta

Projektperiode: August 2021 til juli 2023

Økonomi: Samlet projektbudget: 2.666.675

Projektet udføres i samarbejde med SOSU Skive, Thisted, Viborg og praksisfeltet i Region Nordjylland

Projektet er støttet af Region Nordjyllands Uddannelsespulje

Projektleder på SOSU Nord: Anette Østergaard anos@sosunord.dk 

Hybrid undervisning på Grundforløb 2 SOSU

Afsluttet

Projektet skal videreudvikle de erfaringer SOSU Nord har fået i COVID-19 perioderne og de eksperimenter nogle undervisere allerede har gennemført med det hybride læringsrum. I projektet er der udviklet undervisningsforløb i fagene dansk, engelsk, naturfag, fordybelsesfag og simulationspraksis (hybrid simulation).

 

Projektmål

Formålet med  projektet er at udvikle nye former for praksisnær undervisning gennem 4 hybride undervisningsforløb til Grundforløb 2 SOSU med fokus på:

 • Deltagelsesformer i det hybride læringsrum, der styrker elevernes udbytte
 • Undervisningsdifferentiering i grundfag og valgfag
 • Nye formater på læringsrummet, der styrker elevernes lyst til læring
 • Give eleven mulighed for at være producerende fremfor konsumerende (praksisrelateret)
 • Styrke vekselvirkning mellem individuelt fordybelsesarbejde og vidensdeling i sociale fællesskaber (relation mellem elev-elev og elev-underviser).
 • Åbne for flere typer af læringsrum, der giver eleverne en øget fleksibilitet (styrke uddannelsesdækning i SOSU Nords dækningsområde).

 

Projektfakta

Projektperiode

1/1-22 - 30/6 2023

 

Støtte fra undervisningsministeriet med 814.000 kr.

 

Idekatalog

Materiale til Hybrid undervisning på Grundforløb 2 SOSU

 

Simulation som det tredje læringsrum

Om projektet

Formål
At udvikle viden om hvordan brug af simulationsforløb, indvirker på
fastholdelse af eleverne i uddannelse i overgangen fra skole til praktik, og på
elevernes opnåelse af praktikmål. Projektet afprøver simulationsforløb i første praktikperiode på social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Mål
At styrke social- og sundhedsassistentelevens motivation for at gennemføre social- og sundhedsuddannelsen.

At styrke praktikvejledere og underviseres motivation til at anvende simulationsforløb
som alternativ til dele af første praktikophold på social- og sundhedsassistentuddannelsen.

Simulation som det tredje læringsrum
Der er to læringsrum i erhvervsuddannelserne, et i skole og et i praktik. I projektet forstås simulation som et tredje læringsrum.

Det tredje læringsrum foregår i praksis i et
simuleret praksisnært miljø, faciliteret i et
samarbejde mellem underviser fra skolen og praktikvejleder. I det tredje læringsrum kan eleverne prøve sig frem og gøre fejl, uden at det har menneskelige eller økonomiske konsekvenser.

Det tredje læringsrum skaber sammenhæng mellem skole og praktik, ved at kombinere
udførelse af praktiske handlinger med refleksion, og kobling til teorien fra den første
skoleperiode.

Samarbejde mellem 12 kommuner
og 12 SOSU-skoler
12 SOSU-skoler og 12 kommuner har indgået
et helt unikt samarbejde om udvikling af simulationsforløb, pilotafprøvning og endelig afprøvning.

Projektkonsulent på SOSU Nord:
Anette Østergaard anos@sosunord.dk

Et fælles naturvidenskabeligt rekrutteringsunivers på sporet

Det overordnede formål med projektet ”Et fælles naturvidenskabeligt rekrutteringsunivers på sporet” er at styrke kendskabet til karriereveje til STEM-uddannelser for unge og deres omverden. Et af omdrejningspunkterne i projektet er fortællingen om karriere og uddannelsesvalg. I projektet arbejdes der med at ændre fortællingen ”hvad kan jeg blive?” til fortællingen ”hvordan kan jeg ændre verden?” med afsæt i det naturvidenskabelig uddannelsesvalg.

Med udgangspunkt i den nye fortælling er målet at partnerskabet over de næste 5 år skaber et fælles naturvidenskabeligt rekrutteringsunivers, hvor der udvikles Camps, Hackatons og andre rekrutteringsindsatser, der kan synliggøre mulighederne for en naturvidenskabelig uddannelsesvej. I partnerskabet er der fokus på hele uddannelseskæden og arbejdsmarkedet. Et fokus der bl.a. skabes ved at knytte et Advisory board til vores rekrutteringsunivers. Advisory boardet består af repræsentanter fra videregående uddannelser, virksomheder og nøglepersoner fra andre STEM-indsatser.

Formålet er at skabe en ny fortælling om de naturvidenskabelige uddannelser og særligt synliggøre de 2 ungdomsuddannelser Science STX og EUX-Velfærd. På længere sigt er det fælles mål at øge rekrutteringen til netop disse uddannelser.

Dette projekt er det første delprojekt i udviklingen af et fælles naturvidenskabeligt rekrutteringsunivers og har grundskolen som målgruppe.

 • Delprojekt 1: STEM-Camp (Grundskolen)
 • Delprojekt 2: STEM-indsats i ungdomsuddannelsen
 • Delprojekt 3: Ungdomsuddannelse til videregående STEM-uddannelse

De 3 delprojekter

Planen er, at resultaterne fra delprojekt 1 skal give input til delprojekt 2, som igen giver input til delprojekt 3. På den måde arbejdes der i intervaller over de næste 5 år, hvor der er udviklet et fælles naturvidenskabeligt rekrutteringsunivers på tværs af de 2 ungdomsuddannelser.

Delprojekt 1: Grundskole til Ungdomsuddannelse

Synliggørelse af STEM-karrieveje gennem hele uddannelseskæden for elever i grundskolen, som et alternativ til den karrierevej størstedelen af en ungdomsårgang vælger. Aktiviteterne i delprojekt 1 henvender sig til elever i 8. – 9. og 10. klasse.

Delprojekt 2: STEM-indsats i ungdomsuddannelsen

Udvikling og afprøvning af særlige indsatser i samarbejde med de videregående uddannelser og virksomheder, der kan styrke elevernes forståelse for anvendeligheden af de STEM-kompetencer de udvikler på ungdomsuddannelsen. Aktiviteterne i delprojekt 2 henvender sig til elever på ungdomsuddannelserne.

Delprojekt 3: Ungdomsuddannelse til videregående STEM-uddannelse

Udvikling af indsatser i overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse i samarbejde med UCN, Aalborg Universitet og arbejdsmarkedsrepræsentanter. Aktiviteterne i delprojekt 3 henvender sig til elever der nærmer sig afslutningen af en ungdomsuddannelse.

Projektets målgruppe

Målgruppen i delprojekt 1 er de uddannelsesparate unge, der vælger den traditionelle STX og har interesse for STEM-fag. Børne- og undervisningsministeriets nøgletal viser at unge i 2021 valgte uddannelse som de plejer, hvilket betyder at størstedelen vælger en traditionel STX-uddannelse. Med projektet ønskes det, at styrke de uddannelsesparate unges kendskab til STEM-uddannelserne og give dem et indblik i STEM-karrieremuligheder.

Udover ovenstående, skal projektet bidrage til at øge kønsdiversiteten af elever der vælger en STEM-karriere, herunder øge andelen af piger, der vælger en STEM-karriere.

Aktiviteter i projektet
I STEM-aktiviteterne arbejdes der med at:

 • Skabe eksperimenterende og legende events, der kan inspirere deltagerne til at vælge STEM til som karrierevej
 • Skabe praksisnære delelementer, der synliggør både uddannelseselementer og arbejdspladserne i STEM-uddannelseskæden
 • Udfordre sproget og kommunikationen omkring STEM

Have et særligt fokus på piger og udvikle elementer, der er attraktive for dem.

Projektopstart

Projektet indledes med et hackaton for alle projektdeltagere og netværksdeltagere. Der samarbejdes med HIGH5GIRLS, som er en NGO-virksomhed, der afvikler STEM-events på landsplan, f.eks. hackatons for piger i alderen 13-19 år. Hackatonet skal være med til at skabe en fælles forståelse i projektgruppen for hvad et hackaton kan give af udbytte til deltageren.

Resultatet af dette Hackaton skal blive til et idékatalog, der vil danne grundlag for udvikling af den STEM-camp, som er det endelige resultat at udviklingsfasen.

Udvikling af STEM-camp

Der planlægges 3 udviklingsseminarer, hvor samarbejdet med HIGH5GIRLS fortsættes. I denne fase faciliterer HIGH5GIRLS udviklingen af elementer til STEM-campen. Her udvikles over 2 gange en prototype, som afprøves med elevmålgruppen, som en del af udviklingen.

Samarbejde

I projektet samarbejder Aalborg City Gymnasium og SOSU Nord om at skabe et fælles naturvidenskabeligt rekrutteringsunivers på tværs af 2 nyere ungdomsuddannelser, med hvert sit særkende:

 • Science STX
  en 2-årig STX-uddannelse med et særlig fokus på samarbejde med virksomheder og Aalborg Universitet

 • EUX Velfærd
  både en gymnasial- og erhvervsuddannelse (Social- og sundhedsassistent)

Projektfakta

Projektet er støttet af: Den Nordjyske Teknologipagt

Projektbudget:      Kr. 1.596.000,-

Egenfinansiering:  Kr. 399.000,-

Projektperiode: 01.10.2021 – 30.06 2023

Projektledere: Dorthe Bille dobi@sosunord.dk

Partnerskole: Aalborg Citygymnasium

Sygefraværskoordination på SOSU Nord

Afsluttet

Om projektet

SOSU Nords mål med projektet er at styrke organisationens kapacitet i forhold til:

- At spotte risici / risikofaktorer i det korte fravær i forhold til at forebygge langtidsfravær

- At gøre data mere anvendelige og handlingsorienterede – eksempelvis indsamling af kvalitative data via omsorgssamtaler til fælles, organisatorisk læring

- At udvikle redskaber og indsats i forhold til forebyggelse og koordination af sygefravær, herunder etablering af sygefraværskoordination hos skolens personale- og arbejdsmiljøkonsulent

I relation til ovenstående mål vil vi i projektet søge at undersøge og afprøve forskellige centrale hypoteser eller antagelser om sammenhænge i adfærd og praksis på sygefraværsområdet. Disse hypoteser er formuleret med afsæt i vores eksisterende viden og erfaringer fra de hidtidige indsatser på sygefraværsområdet.

Projektkoordinatorer på SOSU Nord: 
Kristine Kromann krkr@sosunord.dk 

EUX-indsatsen

Afsluttet

Om projektet

Projektet har 2 overordnede aktiviteter:

 1. at udvikle og igangsætte aktiviteter i samarbejde med skolernes praktiksteder der vil styrke  alle SOSU-elever i at gennemføre deres uddannelsen, især gennem praktikperioderne med særlig fokus på EUX.

 

 1. gennemføre 6 delprojekter (1 på hver af de deltagende skoler)

  SOSU Nord arbejder med udvikling af EUX læringsgrupper, der etableres på GF1 og følger eleverne i både skole og praktikperioder igennem hele uddannelsen.

Materialet der er udviklet i projektet kan findes her: https://www.xn--gennemfrelse-1jb.dk/ 

Projektfakta

Projektet er støtte af puljemidler fra Undervisningsministeriet

Projektbudget:       Kr. 1.772.630, 00

Finansieret:             Kr. 1.245.200, 00

Egenfinansiering:   Kr.    527.430,00

Projektperiode: April 2020 – juni 2021

Tovholder: SOSU Østjylland

Deltagere:

SOSU Randers, SOSU Herning, SOSU Fredericia, Vejle, Horsens, SOSU Skive, Thisted, Viborg og SOSU Nord

Projektkoordinator på SOSU Nord: Gitte Elten giel@sosunord.dk 

Koordinering af praktikpladser på SOSU Nord

Afsluttet

Om projektet

I projektet er der fokus på en fælles opfølgning for at sikre, at eleverne ikke falder fra i praktikforløbet, når praktikperioden er i gang.

Formålet med forsøget er at igangsætte aktiviteter der motiverer SOSU-eleverne til at gennemføre deres praktikperiode.

I projektet arbejdes med 6 indsatser

 • Mentorordning
 • Støtte når dansk er dit andetsprog

 • Temaeftermiddage for uddannelsesansvarlige
 • De handlemodige SOSU-elever

 • Digital forberedelse til praktikken

 • Etablering af et ungemiljø for SSA – EUX unge elever i praktikken

Projektfakta

Projektet er støttet af puljemidler fra Børne- og undervisningsministeriet

Projektbudget:       Kr. 1.144.780, 00

Finansieret:             Kr.    915.824,00

Egenfinansiering:   Kr.    228.956,00

Projektperiode: oktober 2019 – juni 2021

Tovholder: SOSU Randers: Christine Warberg

Deltagere:

SOSU Østjylland, SOSU Herning, SOSU Fredericia, Vejle, Horsens, SOSU Skive, Thisted, Viborg og SOSU Nord

Projektkoordinator på SOSU Nord: Mads Laier mads@sosunord.dk 

Science II

Den Europæiske Socialfond logo

Afsluttet

Formålet med projekt Science II, er at styrke den naturvidenskabelige profil hos SOSU-eleverne, for at sikre et øget læringsudbytte og øget transfer fra grundfaget naturfag til de uddannelsesspecifikke fag.

Projekt Science II skal kvalitetssikre social- og sundhedsuddannelserne gennem udbredelse og afprøvning af en undersøgelsesbaseret pædagogisk/didaktisk undervisningspraksis i naturfag. Kvalitetsløftet skal gennemføres for 100 naturfagsundervisere på 9 SOSU-skoler i Jylland og på Fyn, der sammen skaber rammerne for en ny undervisningspraksis, hvor den aktivt lærende elev er i centrum.

De 100 naturfagsundervisere der deltager i projektet udvikler et fælles digitalt understøttet læringsmateriale, der skal gøre naturvidenskab mere tilgængelig for eleverne. Målet er, at eleverne skal eksperimentere mere i klassen og de skal arbejde med aktuelle problemstillinger fra den branche, de efterfølgende skal ud og arbejde i.

Projektfakta

Projektperiode:  Oktober 2019 – februar 2022

Kompetenceløft af 100 naturfagsundervisere fra 9 SOSU-skoler

Udvikling af digitalt understøttet læringsmateriale med udgangspunkt i grundfagsbekendtgørelsen.

2000 elever afprøver det nye læringsmateriale

Udvikling af 32 elevfortællinger

Støtte fra EU's Socialfond:  KR 8.588.227,-

 

Digitale elementer til naturfag

Afsluttet

Om projektet

Projektet skal udvikle digitale undervisningselementer til Naturfag niveau C og E for SOSU- uddannelserne. I projektet samler vi skolernes IT-pædagogiske vejledere og naturfagsundervisere, i en tværorganisatorisk arbejdsgruppe på tværs af de 9 SOSU-skoler. Arbejdsgruppen skal udvælge og udvikle digitale elementer, der skal indgå i et fælles naturfagsundervisningsmateriale.

 

 • Udvikle 20 – 25 digitale elementer til at understøtte naturfag på SOSU Uddannelserne
 • At de 100 undervisere udvikler en ny undervisningspraksis, der inddrager nye digitale elementer i naturfagsundervisningen.
 • At 2.000 elever afprøver 2 – 5 digitale elementer i naturfagsundervisningen.

Materialerne der er udviklet i projektet findes her: https://videnscenterportalen.dk/ciu/science-ii/ 

Projektfakta

Projektet er støttet af undervisningsministeriet

Projektbudget:       Kr. 1.355.896

Finansieret UVM:  Kr. 1.300.896

Egenfinansiering:        Kr. 55.000,00

Projektperiode: 01.03.2020 til 31.12.2021

Tovholder:  SOSU Nord

Deltagere:

 • SOSU Østjylland, Social- og sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg, Social- og sundhedsskolen Randers, Social- og sundhedsskolen Herning, SOSU Syd, Social- og sundhedsskolen Esbjerg, Social- og sundhedsskolen Fredericia, Vejle, Horsens, SOSU Fyn

Digital læringskultur

Afsluttet

I dette projekt, er fokus på implementering af nye digitale undervisningsmetoder som f.eks. Computational Thinking, Makerspace, VR og LMS i vores uddannelser, så vi kan styrke elevernes digitale og innovative tilgang og forståelse for opgaveløsningen i deres brancheområder.

Projektet har både et elevrettet fokus, der handler om at skabe øget forståelse for hvordan teknologien både kan forstyrre deres læringsrum og styrke deres læringsrum, samt et underviserrettet fokus, der handler om at underviserne bliver mere fortrolige med digitale undervisningsmetoder gennem et udviklingsforløb, så de kan anvende de digitale undervisningsmetoder, der understøtte de faglige læringsmål, de arbejder med i undervisningen.

Projektet er et samarbejde mellem Erhvervsskolerne i Aars, Frederikshavn Handelsskole og SOSU Nord

Projektmål:
Udvikling af vores læringskultur, så den understøtter læringsrummene i både grund- og hovedforløb med øget fokus på anvendelse af nye læringsteknologier, som et pædagogisk udviklingsfelt for både undervisere og elever.

Projektfakta
Projektperiode:  August 2019 - juni 2022

Støtte fra Region Nordjyllands Uddannelsespulje: 1.096.788 kr.

Idékatalog
I projektet er der udarbejdet et idékatalog med de elementer der er udviklet i løbet af projektet. Du finder det her

 

Den erhvervsfaglige vej til succes

Afsluttet

Om projektet

Projektet har 3 indsatsområder:

 1. Introforløb for folkeskoleelever. (Introforløb for 7. Klasser med City of Edutasia)
 1. Målrettet vejledning til erhvervsskoleelever om arbejdsmarkedet, herunder øget fokus på rekruttering af flere praktikpladser.
  2.1. Arbejdsmarkedsparathedsforløb
  2.2. Praktikpladsopsøgende arbejde og oprettelse af praktikpladser
 2. Skabe en ny fortælling om Erhvervsuddannelserne.

Projektfakta

Projektet er støttet af: EU Socialfonden

Projektbudget:    Kr. 70.000.000,-

Finansieret:          Kr. 35.000.000,- (hentes via elevdeltagelse)

Egenfinansiering:                  Kr. 0,-

Projektperiode: 15.05.18 – 28.02.21

Tovholder:  EUC Nordvest

Deltagere:

 • EUC Nord, EUC Nordvest, TECH College, Erhvervsskolerne Aars, Tradium, Aalborg Handelsskole, AMU Nordjylland og SOSU Nord. (Frederikshavn Handelsskole var med i de første 2 år)

Kvalitet i erhvervsuddannelser via et tværfagligt fokus

Afsluttet

I dette projekt ønsker vi at styrke kvaliteten af undervisningen via simulationstræning. Simulationstræning skal gøre undervisningen praksisnær og understøtte elevernes læringsudbytte samt skabe en endnu tydeligere kobling mellem teori og praksis. Formålet er, at få flere elever til at gennemføre den social- og sundhedsuddannelse de er optaget på.

I projektet udvikles en erhvervspædagogisk simulationsmodel og underviserne kompetenceløftes til at kunne arbejde med simulationstræning som instruktører og facilitatorer. Under kompetenceløftet skal underviserne arbejde praksisnært med simulationsscenarier, der skal afprøves på skolernes elever.

For at simulationstræningen bliver så virkelighedsnær som muligt, inddrages arbejdsgiverne i idéudvikling af simulationsscenarierne.

Projektet er et samarbejde mellem SOSU Nord og SOSU Skive - Thisted - Viborg (STV). UCN Act2learn er udbyder af kompetenceløftet og SOSU Nord er lead partner i projektet.


Projektfakta
Projektperiode:  juni 2018 - februar 2022

Kompetenceløft af 140 undervisere

Udvikling af 33 simulationsscenarier

2490 elever afprøver scenarierne

Udvikling af 3 simulationslokaler

Støtte fra EU's Socialfond: 3.742.462 kr.

Slutevalueringsrapport, COWI

Nye veje til rekruttering til SOSU-uddannelserne

Afsluttet

Med dette projekt ønsker SOSU Nord at arbejde med, at nuancere rekrutteringsvejene til SOSU-hjælperuddannelsen og SOSU-assistentuddannelsen, da det vurderes, at de traditionelle rekrutteringsveje ikke er tilstrækkelige i forhold til det antal elever, der skal rekrutteres, for at sikre tilstrækkelig arbejdskraft i fremtiden.

Projektets fokus er udvikling af metoder/modeller til individuelle indsatser for kommende og nuværende elever og arbejdsgivere. Udviklingen af de forskellige indsatser sker i tæt samarbejde med arbejdsgivere og jobcentre i Region Nordjylland


Projektmål:

Fastholdelse af GF2-elever, der ikke har en uddannelsesaftale.

Øge antallet af GF2-elever, der får en uddannelsesaftale.

Udvide samarbejdet med arbejdsgivere med henblik på flereuddannelsesaftaler

 

Projektfakta
Projektperiode:  juni 2019 - juni 2022

Støtte fra region Nordjyllands Uddannelsespulje: 1.093.378 kr.

VAR Healthcare

Afsluttet

Om projektet

Projektet skal undersøge hvilken betydning, det har for undervisningen, at der anvendes de samme it-værktøjer i både skole- og praktikforløb. Kan SOSU Nord gennem anvendelse af et digitalt brancheredskab (VAR Healthcare) understøtte undervisernes undervisningspraksis og elevernes læringsudbytte.

 • Hvad betyder koblingen for kvaliteten i undervisningen?
 • Hvad betyder koblingen for elevens læringsudbytte?
 • Hvad betyder koblingen for praktikvejlederne, at eleven allerede er bekendt med praksis it-redskabet i skoleforløbet?

Projektfakta

Projektet er støttet af puljemidler fra Børne- og undervisningsministeriet

Projektbudget:          Kr. 341.913,00                

Finansieret:                Kr. 328.672,00

Egenfinansiering:        Kr. 13.241,00

Projektperiode: Januar 2019 – december 2020

 Materialer til undervisningsbrug

Videnscenter for velfærdsteknologi

 • Understøtte de øvrige erhvervsskoler i deres arbejde med den digitalisering af uddannelserne, der følger af nye teknologier, og i at udarbejde og afprøve nye undervisningsforløb, der kan anvendes bredt i talentarbejdet.

 • Bidrage til at alle elever i erhvervsuddannelserne udfordres og bliver så dygtige, som de kan.

 • Bidrage til at uddanne elever i erhvervsuddannelserne til at håndtere den teknologiske udvikling og matche de kompetencer, som virksomhederne efterspørger på et digitalt arbejdsmarked.

 • Øge erhvervsuddannelsernes prestige og dermed tiltrække flere ressourcestærke unge til uddannelserne.

 • Bedre udnyttelse af erhvervsskolernes samlede rammebetingelser – herunder videndeling og samarbejde.

Besøg videnscentret på: www.videnscenterportalen.dk 

Karakterdannelse i erhvervsuddannelserne

Afsluttet

Om Projektet

På SOSU Nord oplever vi, at de unge elever på vores sundhedsuddannelserne er mindre arbejdsmarkedsparate i forhold til arbejdspladsernes forventninger til dem. Derfor finder vi det relevant og interessant at indgå i et FoU projekt, der har fokus på at udvikle og afprøve redskaber, der har fokus på dannelsesaspektet.

Herigennem får vi mulighed for at arbejde med at styrke vores elevers forståelse af den branche og den faglige profil de er i gang med at uddanne sig ind i. Gennem projektet kan vi udvikle og afprøve redskaber, der understøtter et stærkt dannelsesmiljø på SOSU Nord, så vi til stadighed håndhæver den faglige stolthed i vores uddannelser.

Det færdige materiale i program om karakterdannelse kan findes her: Karakterdannelse og faglig stolthed | emu danmarks læringsportal 

Projektfakta

Projektet er støttet af undervisningsministeriet

Projektbudget:          Kr. 100.000,-

Finansieret UVM:      Kr. 100.000,-

Egenfinansiering: (projektet har et fast budget, som er uafhængigt af antal timer).

Projektperiode: 01.08.2020 til 01.03.2021

Der deltager 17 skoler i Forsøgs- og udviklingsprojektet, der ledes af UCSYD og PLUSS+

Læringskultur på en erhvervsskole – fra idé til virkelighed

Afsluttet

Siden 2016 været vi på SOSU Nord været i gang med at udvikle vores skole med fokus på professionelle læringsfællesskaber (PLF). Målet er at skabe et miljø hvor elevernes læring styrkes via en kollektiv indsats.

En af grundstenene i arbejdet med PLF er, at elevers læring er afhængig af de professionelles udvikling af undervisning gennem kollektiv læring. Projekt Læringskultur har således både et organisatorisk mål og et pædagogisk mål.

Docent Preben Olund Kirkegaard, UCN har varetaget følgeforskningen i projektet.

Organisatoriske mål
Formålet er at styrke teamudviklingen på SOSU Nord, så den understøtter elevernes læringsudbytte og den pædagogiske udvikling i teamet. Projektet skal udvikle SOSU Nord til et professionelt læringsfællesskab.

I den forbindelse skal teamudvikling styrke både ledelsens evne til at understøtte et professionelt læringsfællesskab og undervisernes, de administrative medarbejdere og de tekniske medarbejderes kompetencer til at indgå i et professionelt læringsfællesskab.

Pædagogiske mål
På SOSU Nord arbejder vi kontinuerligt med det pædagogisk-didaktiske grundlag. Målet er, at skabe et grundlag for en kvalificeret og fælles
læringskultur, der er i sammenhæng med SOSU Nords rammevilkår.

Vi ønsker
- Et læringsmiljø med fokus på praksisnærhed og digitale læringsformer, der sikrer kvalitet i skolens uddannelserne, så flest mulig gennemfører deres uddannelse, og alle bliver så dygtige som de kan.


- En hverdag, der bygger på transparens og kvalificeret samspil imellem aktiviteter og hvor elever og medarbejdere trives med opgaver og
udfordringer.